80-gruppe – Latin (80LATS)

Om emnegruppen

Du får solid kunnskap om latin og latinske tekster, primært fra antikken og senantikken.

Læringsutbytte

Etter endt studium skal du:

• ha grundig kjennskap til latinsk formverk og syntaks
• ha god kunnskap om latin som grammatisk system og om latinsk stilistikk
• ha kunnskap om latinsk språkhistorie og om latinens historie som kulturspråk
• kunne lese og forstå latinske tekster
• kunne presentere latin som grammatisk og stilistisk system
• kunne oversette fra latin til norsk og fra norsk til latin
• kunne fortolke verkene til forfattere i de viktigste sjangrene i latinskspråklig litteratur i antikken
• kunne fortolke verkene til forfattere i bestemte sjangre
• kunne oversette en latinsk tekst til norsk med hjelpemidler og fortolke den
• kunne reflektere over fortolkning og oversettelse av latinske tekster
• kunne gjøre rede for antikkens betydning i europeisk kultur og historie

Oppbygging og gjennomføring

Alle emnene i emnegruppen forutsetter at du har bestått LAT1001 – Innføring i latin I og LAT1002 – Innføring i latin II. Du må derfor velge disse emnene blant de øvrige emnene i bachelorgraden din (det vil si som en del av 40-gruppa og/eller blant dine frie emner).

Har du innføring i latin fra et annet sted eller en annen tid? Ta kontakt med studiekonsulenten for klassiske språk for å eventuelt få emnefritak.

Kvalifisering for videre studier

Emnegruppen oppfyller kravet til faglig fordypning i latin, som er en forutsetning for å søke opptak til masterprogrammet i klassiske språk, studieretning latin, etter endt bachelorgrad.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner (50 studiepoeng):

Resten (30 studiepoeng) velges blant følgende emner:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger