Kort om emnet

KUN1000 Introduksjon til kunsthistorie er et innføringsemne til kunsthistoriefaget med vekt på verkanalyse.

Emnet er verks- og monumentfokusert og enkeltverk fra norsk kunsthistorie danner utgangspunkt for trening i ulike former for visuell analyse og faglig drøfting.

Hva lærer du?

Ved å gjennomføre dette emnet vil du:

  • opparbeide deg en første innsikt i grunnleggende kunsthistoriske analysemetoder som gir ferdigheter i å beskrive, fortolke, kontekstualisere og sammenligne kunstverk.
  • få øvelse i å skrive et akademisk essay innenfor oppgitte rammer.
  • opparbeide deg et bevisst og kritisk forhold til nettbasert informasjon.
  • få øvelse i å jobbe i redaksjon, samt planlegge og gjennomføre et publiseringsprosjekt på nett, i en UiO-undervisningswiki.
  • opparbeide deg kunnskap om utvalgte verk og tendenser i norsk kunst fra middelalder til samtiden.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KUN1000K – Introduksjon til kunsthistorie (Kveldskurs uten kursavgift!) (nedlagt)

Overlapp mot kunsthistorie grunnfag.

Undervisning

Høsten 2021: Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19. Det vil fremkomme av detaljert undervisningsplan på semestersiden hvilke av undervisningsaktivitetene som tilbys digitalt. Følg også med i Canvas for informasjon om undervisningen.

Undervisningen består av forelesninger (ca. 12 dobbeltimer), gruppeseminarer (3 dobbeltimer) og veiledet obligatorisk studentaktivitet som strekker seg over hele semesteret i forbindelse med semesteroppgaven. 

I tillegg anbefaler vi at du deltar på kollokviegruppe.

For å kunne fremstille deg til eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende
obligatoriske undervisningsaktiviteter:

  • obligatorisk oppmøte på første gruppeseminar (NB! oppmøtekrav gjelder ikke høst 2021 grunnet digital undervisning)
  • obligatorisk innlevering i Canvas av en verksomtale (23 sider). Kvalifiseringsoppgaven skal senere jobbes videre med i semesteroppgaven.
  • publisering av omtale i wiki basert på en sammenfatning av analysene. Sammenfatningen utarbeides av redaksjonen og publiseres. Du må selv ha skrevet i wikien for å få godkjent aktiviteten.

Du må gjøre deg kjent med innlogging og innleveringsmåte i forkant av frist for innlevering av kvalifiseringsoppgaven og wiki-publiseringen.

Dersom den obligatoriske kvalifiseringsoppgaven (verksomtalen) ikke blir godkjent første gang, får du én uke på deg til å levere oppgaven på nytt.

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du kan ta eksamen.

NB! Den obligatoriske verksomtalen er kun gyldig i det semesteret den gjennomføres, da den er knyttet til semesteroppgaven. Publisering av omtale i Wiki er gyldig det semesteret det gjennomføres, samt de to neste semesterne det gis undervisning i emnet.

All veiledning underveis foregår gjennom diskusjonsforum i Canvas og gjennom seminarer og fellessamlinger.

Du får tilbud om å møte faglærer for generell veiledning i løpet av semesteret.

Slik søker du om gyldig fravær/utsatt obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen på KUN1000 er en semesteroppgave.

Semesteroppgaven skal være på 8–10 sider à 2300 tegn, ikke medregnet mellomrom, illustrasjoner, noter og litteraturliste.

Semesteroppgaven skal du levere i Inspera. Du må gjøre deg kjent med innlogging og innleveringsmåte i forkant av frist for innlevering av semesteroppgaven. Se informasjon om Inspera nedenfor. 

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning. For å kunne få veiledning, må du innen en fastsatt frist levere et utkast til semesteroppgaven som tilfredsstiller visse minimuskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt av faglærer i forbindelse med undervisningen.

Tidligere eksamensoppgaver

Sensorveiledning

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Emneevaluering høsten 2007

Emneevaluering høsten 2009


Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttets studiekvalitetssider.

Annet

Høsten 2021: Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19. Det vil fremkomme av detaljert undervisningsplan på semestersiden hvilke av undervisningsaktivitetene som tilbys digitalt. Følg også med i Canvas for informasjon om undervisningen.

Vær oppmerksom på informasjon om KUN1000 kan bli sendt ut til din studentepostadresse og bli lagt i Canvas. Sjekk derfor studenteposten din og Canvas jevnlig.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk