RSOS5001 – Masteroppgave i rettssosiologi

Kort om emnet

Masteroppgaven skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid der du viser innsikt i aktuell forskning, relevante teorier og metoder som har betydning for oppgaven. Temaer for masteroppgaver i rettssosiologi spenner over et bredt register. Fire store og generelle temaer tegner seg særlig ut: Lovgivningen og dens virkemåte, domstolene og deres virkemåte, forvaltningen samt den juridiske profesjon. Men det understrekes på det sterkeste at du kan velge andre temaer så fremt de godkjennes av veileder. Masteroppgaven skal være på mellom 24000 og 42000 ord og ta opp et eller flere teoretiske perspektiv som belyser problemstillingen. Oppgaven utgjør halvparten (60 stp) av mastergraden, og studentenes masteroppgaver vil utgjøre en viktig del av instituttets forskningsvirksomhet. Valg av problemstilling og oppgavetype må være realistisk i forhold til den delen av studietiden som er avsatt til arbeidet med masteroppgaven. Dette skal skje i samråd med veileder som også skal godkjenne det. Bøker og artikler som tidligere har vært lagt opp som pensum på andre kurs og eksamener, kan ikke være del av spesialpensumet. Spesialpensumet skal være knyttet til oppgaven. Litteraturen skal i all hovedsak være rettssosiologisk, men det er anledning til å ta med en mindre del ikke-rettssosiologisk stoff hvis det er direkte relatert til oppgavens tema.

Hva lærer du?

Kunnskap
Emnet gir deg kunnskap om:
•    avansert kunnskap om rettsosiologiske tenkemåter og teoretiske perspektiver og spesialisert innsikt i et avgrenset tema
•    grundig kunnskap om hvordan man avgrenser en problemstilling, samler inn, analyserer og tolker eget materiale og ser det i sammenheng med andre forskeres relevante prosjekter og faglige diskusjoner
•    inngående kunnskap om hvordan man analyserer eget empiriske materiale i lys av relevante teoretiske perspektiver i rettsosiologien
•    bred kunnskap om det vitenskapelige håndverk og hvordan man anvender og reflekterer over sentrale metodiske og teoretiske redskaper for analyse av ulike typer data
•    være fortrolig med anerkjente vitenskapelige standarder når det gjelder innsamling og bearbeiding av data og presentasjon av resultater, og i å vurdere etiske dilemmaer og hvilken betydning de bør tillegges når et prosjekt skal utformes og gjennomføres

Ferdigheter
Du skal kunne:
•    finne fram til og sette deg inn i relevant nasjonal og internasjonal faglitteratur
•    fullføre og presentere et selvstendig vitenskapelig arbeid på en forskningsetisk forsvarlig måte
•    tolke et materiale, analysere deg fram til sentrale temaer og kanskje også se nye sider ved det temaet du analyserer
•    drøfte egne funn og betraktninger i forhold til andre diskusjoner, undersøkelser, teorier og tilnærmingsmåter i rettsosiologi
•    bedømme egen og andres forskning i lys av anerkjente vitenskapelige og forskningsetiske standarder

Generell kompetanse
Du skal kvalifisere deg til:
•    arbeide kritisk og selvstendig og gjennomføre et forsknings- eller utredningsarbeid innenfor en fastsatt tidsramme
•    anvende kunnskaper og ferdigheter på nye faglige temaer
•    ha høy etisk bevissthet om dilemmaer og problemer som kan oppstå i forskning og bruk av forskningsresultater
•    være fortrolig med grunnregler for redelighet i forskning og annet faglig arbeid og respekterer vitenskapelige verdier som åpenhet, etterrettelighet og presisjon og kan skille mellom forskningsbasert kunnskap, betydningen av analytiske modellvalg, praksisbasert kunnskap og ”synsing”
•    kan kommunisere skriftlig og muntlig om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner, både med spesialister og til allmennheten

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

For å levere masteroppgave i rettssosiologi, må studenten ha bestått RSOS4101 – Sentrale teoretiske perspektiver i rettssosiologi 1 og RSOS4102 – Sentrale teoretiske perspektiver i rettssosiologi 2, i tillegg til:

KRS4105 – Kvantitativ metode og KRS4106 – Kvalitativ metode for studenter som har opptak til masterprogrammet fra og med høst 2018, eller:

RSOS4103 – Metode eller tilsvarende for studenter som har opptak til masterprogrammet høst 2017 eller tidligere.

Undervisning

Veiledning

Individuell veiledning. Det er obligatorisk med veiledning til masteroppgaven. Deler av veiledningen skal foregå ved personlig kontakt. Noe av veiledningen for individuelle oppgaver foregår i grupper.

Studenter har rett til veiledning i vårsemesteret fra 7. januar til 15. juni, og i høstsemesteret fra 13. august til 15. desember.

Veiledning for masteroppgaven gis ordinært i form av 30 timer fordelt over 3 semester. For gruppeoppgaver med to studenter gis 50 timer fordelt over 3 semester. Dette vil normalt være vår - høst og vår. Veiledningskvoten kan bare benyttes en gang i løpet av studiet. Dersom ekstraordinære forhold tilsier det, kan timetall og antall semester utvides. Studenten er selv ansvarlig for å kontakte veileder for å avtale plan for veiledning. Studenter som søker permisjon eller som planlegger et lengre studieløp må avklare dette med studiekonsulent og veileder.

For oppgaver utarbeidet i fellesskap av en gruppe gis det flere timer veiledning.

I samråd med veileder, emneansvarlig og studiekonsulent kan studenten endre siktemål for masteroppgaven. Dette gir ikke rett til utvidet veiledning.


Formelle innholdskrav

Masteroppgaven skal være sidenummerert og ha en innholdsfortegnelse og en litteraturliste.

Forsiden på masteroppgaven skal angi:

  • Masteroppgavens tittel
  • Navn på kandidaten
  • År og semester
  • Studieordning
  • Institutt, fakultet og universitet

Et sammendrag av oppgaven på 1-2 sider skal stå først i oppgaven (maks 800 ord). Sammendraget skal inneholde tittel på oppgaven, navn på studenten, navn på veileder, institutt og årstall.

Bakerst i oppgaven skal det stå skrevet hvor mange ord oppgaven består av. Forord, sammendrag, innholdsfortegnelse, registre, litteraturliste, fotnoter og vedlegg medregnes ikke.

 

 

Omfang

For de som har opptak til masterprogrammet fra og med høst 2015:
Størrelsen på masteroppgaven skal være på mellom 24000 ord – 42000 ord, som tilsvarer om lag 60 – 105 sider med de fleste moderne skrifttyper, font 12 og linjeavstand 1 1/2. Forord, sammendrag, innholdsfortegnelse, registre, litteraturliste, fotnoter og vedlegg medregnes ikke. Oppgaver over 42000 ord eller under 24000 ord vil ikke bli sensurert.
For oppgaver utarbeidet i fellesskap av en gruppe gjelder andre krav til omfang.Gruppeoppgaver med to deltakere skal være mellom 40000 - 70000 ord.

For de som har opptak til masterprogrammet før høst 2015:
Størrelsen på masteroppgaven skal være på mellom 24000 ord – 52000 ord, som tilsvarer om lag 60 – 130 sider med de fleste moderne skrifttyper, font 12 og linjeavstand 1 1/2. Forord, sammendrag, innholdsfortegnelse, registre, litteraturliste, fotnoter og vedlegg medregnes ikke. Oppgaver over 52000 ord eller under 24000 ord vil ikke bli sensurert.
For oppgaver utarbeidet i fellesskap av en gruppe gjelder andre krav til omfang. Gruppeoppgaver med to deltakere skal være mellom 40000 - 86000 ord.

Oppmelding og innlevering

Ved levering av masteroppgaven gjelder de regler for oppmelding og trekkfrister som gjelder for eksamener ellers. Tidsfristene for innleveringen av masteroppgaven er 22. november i høstsemesteret og 22. mai i vårsemesteret, eller påfølgende virkedag hvis innleveringsfrist er på en helg/helligdag. Innleveringsdato for det enkelte semester fremgår av semestersiden.

For å kunne levere masteroppgave er det et vilkår at studenten har bekreftet utdanningsplan som inkluderer masteroppgave det aktuelle semesteret. Oppgaven leveres elektronisk i Inspera og til DUO vitenarkiv. 

Alle studenter skal levere masteroppgaven til DUO vitenarkiv

Instituttet sørger så for å publisere oppgaven din på web etter at sensuren for oppgaven er falt og avsluttende mastereksamen er bestått. Til slutt vil Universitetsbiblioteket legge opp en lenke direkte til oppgaven din fra BIBSYS.

Eksamen

Vurdering av masteroppgaven og muntlig eksamen

Masteroppgaven vurderes med karakterskalaen A-F. 

Studenten får oppgitt en foreløpig karakter før muntlig. Endelig karakter fastsettes etter muntlig prøve. Kandidaten går ut av rommet når sensorene diskuterer og blir enige om endelig karakter. Den endelige karakteren gjøres kjent for studenten umiddelbart etter muntlig prøve. Den muntlige prøven er fortrinnsvis en samtale om kandidatens avhandling og ikke en pensumhøring.  I vurdering av masteroppgaven benyttes en gradert karakterskala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Det gis én samlet karakter der muntlig eksamen kan justere karakteren inntil ett trinn opp eller ned. Studenter som har skrevet oppgave sammen, kan derfor få forskjellig karakter. Den endelige karakteren skal ta utgangspunkt i den skriftlige oppgaven. Dette innebærer at det kun vil være i situasjoner hvor sensorene er usikre på hva som er den riktige karakteren, at man kan justerer karakteren opp eller ned én bokstavkarakter. 

Muntlig prøve skal også kontrollere at den oppgitte forfatter har skrevet oppgaven. Muntlig prøve er åpent for tilhørere.

Muntlig eksamen starter med at kandidaten gir en muntlig presentasjon av sin masteroppgave på ca. 15 minutter. Etter dette vil man gå over til hoveddelen av muntlig prøve, samtale om kandidatens avhandling (ca. 45 minutter). Denne delen vil innledes av at sensorene redegjør for oppgavens styrker og svakheter, og hva de har lagt vekt på i vurderingen, før de inviterer kandidaten til en diskusjon med spørsmål og kommentarer i forlengelse av dette. Totaltid for muntlig eksamen vil være inntil 60 minutter. 

Oppgaven sensureres i kommisjon med to sensorer. Kommisjonen består som regel av en ekstern og en intern sensor, men alltid minst én ekstern. Dersom det er uenighet om bestått/ikke bestått oppnevner eksamensformannen en ny kommisjon som gir veiledende råd til den opprinnelige kommisjonen.

Veileder skal ikke lenger konsulteres av kommisjonen i vurderingsprosessen. I stedet skal sensorene avstå fra å diskutere oppgaven eller kandidaten med veilederen.

Dersom masteroppgaven er utarbeidet i fellesskap av en gruppe kan den innleveres som et kollektivt arbeid der bedømmelsen skjer under ett for alle gruppenes medlemmer (solidaroppgave). Hver enkelt forfatter må i så fall kunne redegjøre for sitt bidrag i oppgaven. Gruppeoppgaven kan også innleveres som sammensatt arbeid der hver enkelt bedømmes på grunnlag av sin egen prestasjon. En kombinasjon av alternativene er også tillatt. Sluttkarakter for samarbeidende studenter kan settes likt eller individuelt, avhengig av studentenes muntlige prestasjoner.

En masteroppgave som er levert til sensur, kan ikke unndras sensur.

En oppgave som er innlevert til bedømmelse annetsteds, kan ikke innleveres til bedømmelse ved det juridiske fakultet i Oslo.

Fornyet sensur

Masteroppgaver som ikke har bestått kan underkastes en ny sensur om vesentlige deler av oppgaven endres. Studenter som leverer oppgaven for ny eksaminasjon har ikke krav på flere veiledningstimer enn de som er nevnt (30 timer).

Fusk og innlevering
Det gjennomføres automatisk fuskekontroll.
Hva regnes som fusk og hvordan det følges opp

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Sensorveiledning

Institutt for kriminologi og rettssosiologi har utarbeidet en generell sensorveiledning som brukes ved vurdering i dette emnet. 
 

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk