FARM1100 – Farmasøytisk kjemi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir farmasistudenter et solid fundament i kjemi relevant for farmasistudiet. Emnet bygger på Kjemi 2 fra videregående skole og hovedfokus er sentrale prinsipper innen generell og fysikalsk kjemi, i tillegg til at det gir en introduksjon til organisk kjemi. Legemiddelrelaterte eksempler og problemstillinger blir gjennomgående benyttet til å sette emnet i et farmasøytisk perspektiv slik at studentene får det nødvendige grunnlaget for å følge emner som undervises senere i farmasistudiet.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet

 • har du kunnskap om struktur- og bindingsforhold i atomer og molekyler, samt sentrale funksjonelle grupper i organisk kjemi og deres fysikalsk-kjemiske egenskaper. Fokus er på farmasirelevante emner
 • har du kunnskap om generelle fysikalske-kjemiske egenskaper til gasser, væsker, faste stoffer og løsninger, og du kan utføre beregninger for å lage til molare løsninger, buffere og fortynninger
 • mestrer du sentrale laboratorieteknikker som anvendes i farmasi og du kan planlegge og utføre enkle laboratorieforsøk, samt analysere og formidle resultatene i en faglig laboratoriejournal
 • har du god kunnskap om hvordan pH påvirker vannløselighet av sure og basiske forbindelser, og du har kjennskap til de vanligste legemiddelformene og eksempler på hvordan kjemiske egenskaper påvirker formulering og holdbarhet
 • har du kunnskap om kjemisk reaksjonskinetikk og kjemiske likevekter, og du kjenner sammenhengen mellom fundamentale termodynamiske og elektrokjemiske størrelser og spontanitet av kjemiske reaksjoner
 • kan du formidle faglig informasjon i plenum til medstudenter

Opptak til emnet

Opptak til det 5-årige masterprogrammet i farmasi.

Obligatoriske forkunnskaper

Gjeldende opptakskrav til det 5-årige masterprogrammet i farmasi.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Det er obligatorisk sikkerhetsopplæring i begynnelsen av første semester. For studenter som starter på det 5-årige masterprogrammet i farmasi kreves følgende HMS-emner.

Ved ikke gjennomførte og beståtte HMS-emner vil du bli satt ned et kull. Du vil da miste ett års studium.

Alle HMS-emnene må være godkjente før oppstart på emner fra og med 2.semester. Dette gjelder også ved fritak for emner på 1.semester.

Fritak for emnet: 

Farmasiutdanningen er en profesjonsutdanning regulert av fastsatte lover og regler for hva som skal inngå I utdanningen. Fritak for emner innvilges kun hvis alle læringsutbytter gjeldende for utdanningen er dekket.

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger og studentaktiviserende undervisning, inkludert "omvendt undervisning", laboratoriearbeid og kollokvier. Det deles ut kollokviesett med presentasjonsoppgaver før kollokviene. Disse skal forberedes og kunne presenteres for de andre studentene. For å få kollokviene godkjent kreves det at 50 % av oppgavene er forberedt og at du deltar aktivt ved å presentere forberedte oppgaver for kollokviegruppen.

 • 30 timer forelesninger
 • 10 timer omvendt undervisning
 • 20 timer studentaktive kollokvier - 50 % av oppgavene kreves godkjent
 • 30 timer laboratoriearbeid (5 øvelser med innlevering av laboratorierapporter) - obligatorisk
 • 5 timer laboratorieforelesning - obligatorisk

For å delta på laboratorieøvelser er det et krav om at HMS-emnet HMS0503 – Laboratoriesikkerhet må være bestått.

Obligatorisk deltakelse i undervisningen må være gjennomført og obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Fullført og godkjent laboratoriekurs og godkjent kollokviedeltakelse er gyldig i 3 år.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Fullført og godkjent laboratoriekurs og godkjent kollokviedeltakelse er gyldig i 3 år.

Eksamen

Avsluttende skriftlig digital eksamen, 4 timer, som teller 100 % ved sensurering.

For adgang til eksamen må du ha:

 • gjennomført alle 5 laboratorieforelesninger og laboratorieøvelser
 • fått godkjent alle 5 laboratorierapporter
 • fått godkjent at 50 % av kollokvieoppgavene har vært forberedt og at du har deltatt aktivt

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emner:

Hjelpemidler til eksamen

Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen. Det er ikke lov å benytte egen kalkulator på eksamen.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 5. des. 2020 23:11:07

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk