FARM2120 – Legemiddelteknologi og biofarmasi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler faste, orale legemiddelformer som tabletter og kapsler, men inkluderer også andre legemiddelformer basert på pulver/pulverblandinger. Produksjonsteknologi og farmasøytisk-teknisk produktkontroll utgjør en vesentlig del av emnet, sammen med biofarmasi knyttet til absorpsjon fra mage/tarm. Emnet gir også en innføring i kvalitetssikringsprinsippene i forbindelse med legemiddelproduksjon.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet

 • har du forståelse for kvalitetssikringsprinsippene i forbindelse med produksjon av legemidler og hvordan kvaliteten bygges inn i preparatene
 • har du bred kunnskap om orale legemiddelformer basert på pulver, inkludert legemidler for inhalasjon, og du behersker formulering av enkle, faste legemiddelformer basert på pulver/pulverblandinger
 • kan du planlegge, gjennomføre og dokumentere produksjon av faste legemiddelformer og foreta farmasøytisk-teknisk produktkontroll etter gjeldende farmakopé samt vurdere og diskutere resultatene
 • har du bred kunnskap om produksjonsprosesser og kan vurdere hvordan råvarekvalitet, produksjonsutstyr og uønskede hendelser under produksjonen kan påvirke kvaliteten av preparatet
 • kan du innhente relevant informasjon fra offisielle kilder og oppslagsverk og diskutere farmasøytiske utfordringer knyttet til faste legemiddelformer
 • har du grunnleggende kunnskap om biofarmasøytiske egenskaper til orale legemiddelformer, det vil si sammenheng mellom løselighet, frisetting, absorbsjon og plasmakonsentrasjon 
 • har du grunnleggende kunnskap og forståelse for prinsipper for modifisert frisetting og frisettingstesting av faste orale legemiddelformer, samt kjennskap til persontilpassede doseringsformer

Opptak til emnet

Opptak til det 5-årige masterprogrammet i farmasi.

Obligatoriske forkunnskaper

Fritak for emnet: 

Farmasiutdanningen er en profesjonsutdanning regulert av fastsatte lover og regler for hva som skal inngå I utdanningen. Fritak innvilges kun hvis alle læringsutbytter i emnet er dekket.

For fritak for FARM2120 – Legemiddelteknologi og biofarmasi må alle overlappende emner, FRM2020 – Produksjon, kvalitetskontroll og distribusjon av legemidler (nedlagt), FRM2030 – Kvalitetssikring ved produksjon av legemidler (nedlagt) og FRM3000 – Formulering av legemidler (nedlagt), være bestått.

Informasjonen om overlapp er ikke fullstendig.

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger og studentaktiviserende undervisning, inkludert laboratorieøvelser, simuleringsoppgaver og seminar, samt en ekskursjon:

 • 24 timer forelesning
 • 15 laboratorieforelesninger (obligatorisk)
 • 40 timer laboratorieøvelser (med innlevering av rapporter) (obligatorisk)
 • 3 timer data-lab
 • 20 timer seminar

Obligatorisk deltakelse i undervisningen må være gjennomført og godkjent, og obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne ta eksamen. Les mer om hva som gjelder ved fravær på obligatoriske aktiviteter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Gjennomført og godkjent obligatorisk undervisning og godkjente obligatoriske oppgaver er gyldige i 3 år.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen som teller 100 % ved sensurering.

For adgang til eksamen må du ha:

 • Deltatt på alle laboratorieforelesninger og gjennomført alle laboratorieøvelser med tilhørende rapportering.

Hjelpemidler til eksamen

Du vil få tilgang til kalkulator i Inspera under eksamen.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 13. aug. 2022 04:10:40

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk