Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler faste, orale legemiddelformer som tabletter og kapsler, men inkluderer også andre legemiddelformer basert på pulver/pulverblandinger. Produksjonsteknologi og farmasøytisk-teknisk produktkontroll utgjør en vesentlig del av emnet, sammen med biofarmasi knyttet til absorpsjon fra mage/tarm. Emnet gir også en innføring i kvalitetssikringsprinsippene i forbindelse med legemiddelproduksjon.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • har du kunnskap om sammenheng mellom løselighet, frisetting, absorbsjon og plasmakonsentrasjon for orale legemiddelformer.
 • har du forståelse for kvalitetssikringsprinsippene i forbindelse med produksjon av legemidler og hvordan kvaliteten bygges inn i preparatene.
 • har du bred kunnskap om hvordan råvarekvalitet og produksjonsprosess kan påvirke kvaliteten av preparatet.
 • behersker du formulering av enkle, faste legemiddelformer basert på pulver/pulverblandinger.
 • kan du planlegge, gjennomføre og dokumentere produksjon av faste legemiddelformer og foreta farmasøytisk-teknisk produktkontroll etter gjeldende farmakopé samt vurdere og diskutere resultatene.
 • kan du bruke regneark for beregning av resultater og gjøre enkel statistikk for presentasjon av resultater.
 • kan du innhente relevant informasjon fra offisielle kilder og oppslagsverk og diskutere farmasøytiske utfordringer knyttet til faste legemiddelformer.

Opptak og adgangsregulering

Opptak til det 5-årige masterprogrammet i farmasi.

Overlappende emner

Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig.

For fritak for FARM2120 – Legemiddelteknologi og biofarmasi må alle overlappende emner, FRM2020 – Produksjon, kvalitetskontroll og distribusjon av legemidlerFRM2030 – Kvalitetssikring ved produksjon av legemidler og FRM3000 – Formulering av legemidler, være bestått.

Undervisning

Forelesninger og studentaktiviserende undervisning, inkludert laboratorieøvelser/«Flipped lab», simuleringsoppgaver og kollokvier:

 • 24 timer forelesning
 • 8 laboratorieforelesninger (obligatorisk)
 • 50 timer laboratorieøvelser (8 oppgaver med innlevering av rapporter) (obligatorisk)
 • 2 timer data-lab
 • 16 timer seminar

Obligatorisk deltakelse i undervisningen må være gjennomført og godkjent og obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Gjennomført og godkjent obligatorisk undervisning og godkjente obligatoriske oppgaver er gyldige i 3 år.

Eksamen

Skriftlig eksamen 4 timer

For adgang til eksamen må du ha:

 • Gjennomført alle laboratorieforelesninger og laboratorieøvelser
 • Fått godkjent 8 laboratorierapporter

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk