FARM2140 – Farmasøytisk mikrobiologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet omhandler sentrale temaer innen mikroorganismers biologi, behandling og forebygging av infeksjonssykdommer, resistensutvikling, samt mikrobiologisk kvalitetskontroll i produksjon av legemidler. Emnet inkluderer også prinsipper for fremstilling av biologiske legemidler.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet

 • har du bred kunnskap om mikroorganismers (virus, bakterier, sopp og parasitter) egenskaper, oppbygging, taksonomi, vekst, og molekylære mekanismer for genregulering, overføring av genetisk materiale og resistensutvikling
 • har du kunnskap om sentrale kontrollmetoder for mikrobiologisk testing av råvarer og ferdige preparater, samt oppbygging, sammensetning, fremstilling og sentrale mikrobiologiske aspekter knyttet til fremstilling av ulike biologiske legemidler
 • kan du redegjøre for hvordan og hvorfor ulike mikroorganismer (virus, bakterier, sopp og utvalgte parasitter) forårsaker infeksjonssykdommer som urinveisinfeksjoner, luftveisinfeksjoner, sepsis, seksuelt overførbare sykdommer og hud- og tarminfeksjoner
 • kan du redegjøre for prinsippene for antimikrobiell behandling, inkludert virkningsmekanismer, legemiddelvalg, interaksjoner, bivirkninger, feilbruk, resistensutvikling og antibiotika i miljøet
 • har du bred kunnskap om infeksjonsepidemiologi, vaksinologi og vaksinasjonsprogrammet
 • kan du utføre sentrale mikrobiologiske laboratorieteknikker og beskrive dine resultater i en laboratorierapport
 • kan du diskutere og vurdere resultater fra laboratorieforsøk og vurdere risiko ved arbeid med mikroorganismer

Opptak til emnet

Opptak til det 5-årige masterprogrammet i farmasi.

Obligatoriske forkunnskaper

De obligatoriske delene av:

De obligatoriske HMS-emnene som kreves for studiet på det 5-årige masterprogrammet i farmasi.

Fra og med våren 2022 gjelder følgende obligatoriske forkunnskaper:

De obligatoriske HMS-emnene som kreves for studiet på det 5-årige masterprogrammet i farmasi.

Følgende gjelder for studenter overført fra gammel studieplan:

Egne obligatoriske forkunnskapskrav gjelder for studenter tatt opp på det 5-årige masterprogrammet i farmasi til og med høsten 2016 og som er overført fra gammel studieplan. Disse er i faglig samsvar med de obligatoriske forkunnskapskravene som gjelder for emnet, men kan være erstattet av emner fra gammel studieplan, samt overgangsemner. Studenter på overgangsordninger kan ta kontakt med studieadministrasjonen for fullstendig oversikt over obligatoriske forkunnskapskrav.

Fritak for emnet:

Farmasiutdanningen er en profesjonsutdanning regulert av fastsatte lover og regler for hva som skal inngå i utdanningen. Fritak for emner innvilges kun hvis alle læringsutbytter gjeldende for utdanningen er dekket.

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger og studentaktiv undervisning, inkludert laboratorieundervisning (obligatorisk), PBL (obligatorisk) og kollokvier.

 • 30 timer forelesninger
 • 10 timer kollokvier. Det vil blant annet deles ut kollokviesett med presentasjonsoppgaver før kollokviene. Disse skal forberedes og kunne presenteres for de andre studentene.
 • 51 timer laboratoriearbeid (inkludert øvelser med innlevering av rapport, informasjonsforelesning og oppsummeringer) - obligatorisk
 • 9 timer PBL (3 PBL-oppgaver) - obligatorisk

Obligatorisk deltakelse i undervisningen må være gjennomført og godkjent og obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne ta eksamen. Godkjent PBL innebærer at studenten har deltatt aktivt. PBL bidrar til å øve opp evne til å kommunisere informasjon om legemidler.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Fullført og godkjent laboratoriekurs og PBL-undervisning er gyldig i 3 år.

Eksamen

 • avsluttende skriftlig digital eksamen, 4 timer, som teller  90 % av sluttkarakteren.
 • 1 individuell laboratorierapport (spesifiserte temaer), som teller 10% av sluttkarakteren.

For adgang til eksamen må du ha:

 • bestått en laboratorierapport
 • godkjent deltagelse på laboratorieundervisning og godkjente laboratorierapporter
 • godkjent deltagelse på PBL-undervisning

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Du vil få tilgang til kalkulator i Inspera under eksamen.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. des. 2020 19:10:29

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk