Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler sentrale temaer innen mikroorganismers biologi, behandling og forebygging av infeksjonssykdommer, resistensutvikling, samt mikrobiologisk kvalitetskontroll i produksjon av legemidler. Emnet inkluderer også prinsipper for fremstilling av biologiske legemidler.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • har du bred kunnskap om mikroorganismers (virus, bakterier, sopp og parasitter) egenskaper, oppbygging, taksonomi, vekst, og molekylære mekanismer for genregulering, overføring av genetisk materiale og resistensutvikling.
 • har du kunnskap om sentrale kontrollmetoder for mikrobiologisk testing av råvarer og ferdige preparater, samt oppbygging, sammensetning, fremstilling og sentrale mikrobiologiske aspekter knyttet til fremstilling av ulike biologiske legemidler
 • kan du redegjøre for hvordan og hvorfor ulike mikroorganismer (virus, bakterier, sopp og utvalgte parasitter) forårsaker infeksjonssykdommer som urinveisinfeksjoner, luftveisinfeksjoner, sepsis, seksuelt overførbare sykdommer og hud- og tarminfeksjoner.
 • kan du redegjøre for prinsippene for antimikrobiell behandling, inkludert virkningsmekanismer, legemiddelvalg, interaksjoner, bivirkninger, feilbruk, resistensutvikling og antibiotika i miljøet.
 • har du bred kunnskap om infeksjonsepidemiologi, vaksinologi og vaksinasjonsprogrammet.
 • kan du utføre sentrale mikrobiologiske laboratorieteknikker og beskrive dine resultater i en laboratorierapport.
 • kan du diskutere og vurdere resultater fra laboratorieforsøk og vurdere risiko ved arbeid med mikroorganismer.

Opptak og adgangsregulering

Opptak til det 5-årige masterprogrammet i farmasi.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

De obligatoriske delene av:

De obligatoriske HMS-emnene som kreves for studiet på det 5-årige masterprogrammet i farmasi.

Egne obligatoriske forkunnskapskrav gjelder for studenter tatt opp på det 5-årige masterprogrammet i farmasi til og med høsten 2016 og som er overført fra gammel studieplan. Disse er i faglig samsvar med de obligatoriske forkunnskapskravene som gjelder for emnet, men kan være erstattet av emner fra gammel studieplan, samt overgangsemner. Studenter på overgangsordninger kan ta kontakt med studieadministrasjonen for fullstendig oversikt over obligatoriske forkunnskapskrav.

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig.

Undervisning

Forelesninger og studentaktiv undervisning, inkludert laboratorieundervisning (obligatorisk), PBL (obligatorisk) og kollokvier.

 • 30 timer forelesninger
 • 10 timer kollokvier. Det vil blant annet deles ut kollokviesett med presentasjonsoppgaver før kollokviene. Disse skal forberedes og kunne presenteres for de andre studentene.
 • 51 timer laboratoriearbeid (inkludert øvelser med innlevering av rapport, informasjonsforelesning og oppsummeringer) - obligatorisk
 • 9 timer PBL (3 PBL-oppgaver) – obligatorisk

Obligatorisk deltakelse i undervisningen må være gjennomført og godkjent og obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne ta eksamen. Godkjent PBL innebærer at studenten har deltatt aktivt. PBL bidrar til å øve opp evne til å kommunisere informasjon om legemidler.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Fullført og godkjent laboratoriekurs og PBL-undervisning er gyldig i 3 år.

Eksamen

 • Skriftlig eksamen 4 timer, teller 80% av sluttkarakteren.
 • 2 individuelle laboratorierapporter (spesifiserte temaer), teller 20% av sluttkarakteren.

For adgang til eksamen må du ha:

 • Godkjent deltagelse på laboratorieundervisning og godkjente laboratorierapporter
 • Godkjent deltagelse på PBL-undervisning

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk