FYS3140 – Matematiske metoder i fysikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet tar for seg en rekke matematiske metoder som ofte brukes i fysikken. Sentrale temaer er grunnleggende kompleks analyse, differensialligninger, fourierrekker og -transformasjoner, tensorregning, variasjonsregning, ortogonale funksjoner og laplacetransformasjoner.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • behersker du den grunnleggende delen av kompleks matematisk analyse, og de store integralteoremene. Du kan bestemme residyene til en kompleks funksjon og bruke residyteoremet til å beregne bestemte integraler.
 • kan du løse ordinære differensialligninger av andre orden som er viktige innen de fysiske fag, samt løse partielle differensialligninger av andre orden ved bruk av standardmetoder som separasjon av variable, rekkeutvikling (fourierrekker) og integraltransformasjoner.
 • kan du utvikle en funksjon i fourierrekke, og kjenner betingelsene for gyldigheten av rekkeutviklingen. Du kjenner til sammenhengen mellom dette og integraltransformasjoner (fourier og laplace) og kan bruke disse til å løse matematiske problemer innen de fysiske fag.
 • har du fått grunnleggende trening i å regne med tensorer. Du kjenner til eksempler på at man kan formulere og uttrykke en fysisk lov ved hjelp av tensorer, og forenkle den ved hjelp av koordinattransformasjon (eksempel: hovedtreghetsakser).
 • kan du løse noen enkle klassiske variasjonsproblemer.
 • har du fått trening i tydelig argumentasjon og fremstilling av resonnementer, og å gi en ryddig presentasjon av en besvarelse.
 • du har fått trening i samarbeid, formulere gode spørsmål og forklare for andre.

Opptak til emnet

Students who are admitted to study programmes at UiO must each semester register which courses and exams they wish to sign up for in Studentweb.

If you are not already enrolled as a student at UiO, please see our information about admission requirements and procedures.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet går over et helt semester med åtte timer undervisningstilbud per uke (fire timer forelesning, fire timer åpent regneverksted). Tolv innleveringsoppgaver, hvor av minst seks må være godkjent for å gå opp til avsluttende eksamen.

Reglement for obligatoriske innleveringer kan finnes her.

Eksamen

Minst seks av tolv obligatoriske oppgaver må være godkjent for å kunne gå opp til avsluttende eksamen.

Deleksamen i form av en hjemmeeksamen midt i semesteret, teller 25% av karakteren.

Avsluttende skriftlig eksamen (fire timer) teller 75% og må være bestått for å bestå emnet.

Hjelpemidler til eksamen

 • Godkjent kalkulator
 • Rottman: "Matematisk formelsamling"
 • Øgrim og Lian eller Angell og Lian: "Fysiske størrelser og enheter"
 • To A4 ark med egne notater. Det er lov å skrive på begge sider av arket

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på norsk. Hvis emnet undervises på engelsk vil oppgaven kun gis på engelsk. Du kan svare på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. okt. 2020 10:11:19

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)