FYS3140 – Matematiske metoder i fysikk

Eksamen etter gjenåpningen

Eksamen uten fysisk oppmøte er hovedregelen høsten 2021, også etter gjenåpningen. Se semestersiden for informasjon om eksamen i ditt emne. Se også mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet i 2021.

Kort om emnet

Emnet tar for seg en rekke matematiske metoder som ofte brukes i fysikken. Sentrale temaer er grunnleggende kompleks analyse, differensialligninger, Fourierrekker og -transformasjoner, tensorregning, variasjonsregning, ortogonale funksjoner og Laplacetransformasjoner.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • behersker du den grunnleggende delen av kompleks matematisk analyse, og de store integralteoremene. Du kan bestemme residyene til en kompleks funksjon og bruke residyteoremet til å beregne bestemte integraler.
 • kan du løse ordinære differensialligninger av andre orden som er viktige innen de fysiske fag, samt løse partielle differensialligninger av andre orden ved bruk av standardmetoder som separasjon av variable, rekkeutvikling og integraltransformasjoner.
 • kan du utvikle en funksjon i Fourierrekke, og kjenner betingelsene for gyldigheten av rekkeutviklingen.  Du kjenner til å bruke integral transformasjoner og rekke-utvidelse metoder for å løse differensialligninger som er relevante innen de fysikke fag. 
 • har du fått grunnleggende trening i å regne med tensorer. Du kjenner til eksempler på at man kan formulere og uttrykke en fysisk lov ved hjelp av tensorer, og forenkle den ved hjelp av koordinattransformasjon (eksempel: hovedtreghetsakser).
 • kan du løse noen enkle klassiske variasjonsproblemer.
 • har du fått trening i tydelig argumentasjon og fremstilling av resonnementer, og å gi en ryddig presentasjon av en besvarelse.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet går over et helt semester med 8 timer undervisning per uke:

 • 4 timer forelesning 
 • 4 timer åpent regneverksted

Dette emnet har 12 obligatoriske innleveringsoppgaver, hvorav minst 6 må være godkjent før avsluttende eksamen.

Reglement for obligatoriske innleveringer finner du her.

Eksamen

 • Hjemmeeksamen midt i semesteret som teller 25 % av avsluttende karakter.
 • Avsluttende skriftlig eksamen, 4 timer, som teller 75 % av avsluttende karakter.

Minst 6 av 12 obligatoriske oppgaver må være godkjent før avsluttende eksamen. Avsluttende skriftlig eksamen må være bestått for å få avsluttende karakter i emnet.

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for forsøk på fusk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: FYS4140 – Matematiske metoder i fysikk (nedlagt)

Hjelpemidler til eksamen

 • Godkjent kalkulator
 • Rottman: "Matematisk formelsamling"
 • Øgrim og Lian eller Angell og Lian: "Fysiske størrelser og enheter"
 • To A4 ark med egne notater. Det er lov å skrive på begge sider av arket

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. nov. 2021 07:13:58

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)