Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg en rekke matematiske metoder som ofte brukes i fysikken. Sentrale temaer er grunnleggende kompleks analyse, differensialligninger, fourierrekker og –transformasjoner, tensorregning, variasjonsregning, ortogonale funksjoner og laplacetransformasjoner.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • behersker du den grunnleggende delen av kompleks matematisk analyse, og de store integralteoremene. Du kan bestemme residyene til en kompleks funksjon og bruke residyteoremet til å beregne bestemte integraler.
 • kan du løse ordinære differensialligninger av andre orden som er viktige innen de fysiske fag, samt løse partielle differensialligninger av andre orden ved bruk av standardmetoder som separasjon av variable, rekkeutvikling (fourierrekker) og integraltransformasjoner.
 • kan du utvikle en funksjon i fourierrekke, og kjenner betingelsene for gyldigheten av rekkeutviklingen. Du kjenner til sammenhengen mellom dette og integraltransformasjoner (fourier og laplace) og kan bruke disse til å løse matematiske problemer innen de fysiske fag.
 • har du fått grunnleggende trening i å regne med tensorer. Du kjenner til eksempler på at man kan formulere og uttrykke en fysisk lov ved hjelp av tensorer, og forenkle den ved hjelp av koordinattransformasjon (eksempel: hovedtreghetsakser).
 • kan du løse noen enkle klassiske variasjonsproblemer.
 • har du fått trening i tydelig argumentasjon og fremstilling av resonnementer, og å gi en ryddig presentasjon av en besvarelse.
 • du har fått trening i samarbeid, formulere gode spørsmål og forklare for andre.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med Fysisk institutt på studieinfo@fys.uio.no.

Undervisning

Emnet går over et helt semester med åtte timer undervisningstilbud per uke (fire timer forelesning, fire timer åpent regneverksted). Tolv innleveringsoppgaver, hvor av minst seks må være godkjent for å gå opp til avsluttende eksamen.

Reglement for obligatoriske innleveringer kan finnes her.

Eksamen

Minst seks av tolv obligatoriske oppgaver må være godkjent for å kunne gå opp til avsluttende eksamen.

Deleksamen i form av en hjemmeeksamen midt i semesteret, teller 25% av karakteren.

Avsluttende skriftlig eksamen (fire timer) teller 75% og må være bestått for å bestå emnet.

Hjelpemidler

 • Godkjent kalkulator
 • Rottman: "Matematisk formelsamling"
 • Øgrim og Lian eller Angell og Lian: "Fysiske størrelser og enheter"
 • To A4 ark med egne notater. Det er lov å skrive på begge sider av arket

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)