GEO2140 – Faste jords geofysikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

I lys av nye koronarestriksjoner vil vi i starten av vårsemesteret 2022 tilrettelegge for digital undervisning, og samtidig forsøke å opprettholde et fysisk tilbud der det er mulig. Vi håper det blir mulig med mer fysisk undervisning senere i semesteret. Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Les også om gjennomføring av utsatt eksamen høstsemesteret 2021.

Kort om emnet

Emnet gir innføring i grunnleggende geofysiske metoder som brukes til å undersøke jordens indre struktur, og til å forstå globale tektoniske prosesser. Metoder som anvendes i miljøgeologi, gruve- og petroleumsvirksomhet, og seismologi, blir dekket.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet skal du

 • forstå hvordan jordskjelv oppstår og fordeler seg på jorden, og hvordan de relaterer til globale tektoniske prosesser
 • kunne gjøre rede for grunnleggende lokale og regionale seismiske innsamlingsmetoder basert på aktive seismiske kilder
 • kjenne til hvordan man samler inn og behandler tyngde- og magnetiske data, og litt om hvordan disse anvendes
 • kjenne til metoder som anvendes i borehullslogging og overflatemålinger, som omfatter elektriske, elektromagnetiske og radiometriske metoder
 • kjenne til de vanligste kartprojeksjonene og deres egenskaper
 • kunne gjøre rede for grunnleggende analoge og digitale databehandlingsteknikker

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Overlappende emner

Undervisning

4 timer forelesning og 2 timer øvelser per uke gjennom semesteret.

Det er 2 obligatoriske oppgaver som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no).

Vi forbeholder oss retten til å endre undervisningsform og eksamen i semester hvor det er oppmeldt 5 eller færre studenter.

Eksamen

 • Det kreves godkjenning av 2 obligatoriske oppgaver før studenten kan ta avsluttende eksamen.

 • Avsluttende muntlig eksamen teller 100 % ved sensurering.

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil 3 ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Det regnes også som 1 av 3 forsøk på eksamen i dette emnet dersom du tar eksamen i følgende emne: 

Hjelpemidler til eksamen

Godkjent kalkulator

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jan. 2022 19:13:03

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk