GEO3211 – Petroleumsystemer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Kildebergarter danner olje og gass og klassifiseres etter kvalitet og kvantitet av organisk materiale som er bestemt av organisk produktivitet og palaeo-avsetningsmiljøet. I emnet gjennomgår vi deres dannelse og modning av kildebergarter, samt klassifisering av kildebergarter bitumen, oljer samt gass, med tilhørende øvelser.

I tillegg til kildebergarter er modning og migrasjon samt fellefylling sentralt for den totale forståelsen av «Petroleumssystemet».

Vi gjennomgår analysemetodene GC-FID/MS, biomarkører og stabile karbon isotoper. Emnet gir videre en introduksjon til hvordan petroleumsgeokjemiske metoder brukes i leting etter olje og gass, og gir en forståelse for fordeling av naturlig forekommende hydrokarboner i sedimentære systemer.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet vil du:

 • Forstå bruk- og implikasjoner av moderne geokjemiske analysemetoder integrert inn mot en «Petroleums system- forståelse». Dette inkluderer dannelse av olje og gass, migrasjon, og innfangningsprosessen i feller.
 • Forstå fordeling av olje og gass i bassenger og hva som bestemmer fasetypen (olje v gass) i feller knyttet til modning, migrasjon og kappebergartsforhold.
 • Få en basis for olje-kilde-, olje-olje-, og olje-gass- korrelasjon og grunnleggende kildebergartsanalyser.
 • Ha grunnlag for å arbeide videre med tematikken i forskning, eller i oljeletingssammenheng, alternativt innen forurensningsproblematikk.
 • Få en introduksjon til de drivende faktorer for oljepriser i relasjonen til aktuell geopolitikk. Organisk materiale i sedimenter var grunnlaget for den «Industrielle Revolusjon» samt høyintensitets jordbruk og skifergass/olje er bare en av flere former for energiinndekning på jordkloden der fortsatt 70-85% av energibehovet dekkes av organisk karbon.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Grunnleggende kunnskaper i kjemi vil være en fordel.

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger i kombinasjon med øvelser (4t + 2t + 2t per uke). Det vil være aktiv bruk av hand-outs og vitenskapelige artikler underveis i emnet.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no).

Vi forbeholder oss retten til å endre undervisningsform og eksamen i semester hvor det er oppmeldt 5 eller færre studenter.

Eksamen

 • Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) som teller 100%.

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Det regnes også som 1 av 3 forsøk på eksamen i dette emnet dersom du tar eksamen i ett eller flere av følgende emner: 

Hjelpemidler til eksamen

Godkjent kalkulator.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. des. 2020 00:13:16

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Engelsk