BIOS9412 – Miljøgifter i økosystem og mennesker: eksponering og akkumulering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 og våren 2021 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Merk at det kan komme endringer i eksamensform for enkelte emner våren 2021. Vi har som mål at både emnebeskrivelse og semestersider for alle emner skal være oppdatert med korrekt informasjon innen 1. februar 2021.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet omhandler hvordan miljøgifter fordeles miljøet og taes opp i ulike økosystemer og mennesker. Emnet fokuserer spesielt på mekanismer og prosesser som er viktige for fordeling og anrikning av miljøgifter, og hvordan disse prosessene påvirkes av andre stressorer, organismenes fysiologiske og økologiske tilpasninger, livshistorietrekk og fylogenetiske historie. Emnet omfatter både ulike økosystemer med deres organismer, og mennesker.

Hva lærer du?

Emnet vil gi inngående kunnskap om hvordan ulike miljøgifter fordeles i miljøet og i ulike økosystem, og hvordan de akkumulerer i planter, dyr og mennesker.

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

 • Kunnskap om viktige drivere av fordeling og akkumulering av ulike miljøgifter, deriblant miljømessige, kjemiske, fysiske, fysiologiske og økologiske faktorer.
 • Kunnskap om ulike metode for å kartlegge eksponering for miljøgifter i økosystemene og til menneske, samt å beskrive deres grad av opptak og biomagnifisering.
 • Kunnskap om eksponerings- og akkumuleringsmodeller, statistiske verktøy innen økotoksikologi, samt beregning og forståelse av ulike akkumuleringsmål.
 • Dybdekunnskap om oppgitt emne og erfaring med å forberede og gi en forelesning for masterstudentene.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Master-studenter må melde seg opp til BIOS5412 – Miljøgifter i økosystem og mennesker: eksponering og akkumulering.

Emnene BIOS5412 og BIOS9412 har felles opptak. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

 1. Ph.d.-kandidater og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan. Studenter I toksikologi og miljøvitenskap prioriteres først.

 2. Andre masterstudenter, ph.d-kandidater og hospitanter

 3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter

Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

Obligatoriske forkunnskaper

Overlappende emner

Undervisning

 • PhD - egen forelesning - 1 t

 • Forelesninger (kun den første er obl) - 42 t

 • Obligatorisk felt - 2 dager med Braarud
 • Obligatoriske dataøvelser - 18 t
 • Obligatoriske labøvelser - 6 t
 • Diskusjonsgrupper (ikke oblig) - 16 t

Det er krav om beståtte HMS-emner før deltagelse på lab./felt. Studentene må fylle inn feltkort og må selv sørge for gyldige forsikringer.

Det er obligatoriske lab-rapport fra dataøvelse og analyselab, disse er godkjente også mellom år.

Første forelesning er obligatorisk. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen, 4 timer teller 100%.

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for å ta eksamen

Eksamensforsøk

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emner: BIOS5412 – Miljøgifter i økosystem og mennesker: eksponering og akkumulering

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. jan. 2021 06:15:35

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)