Dette emnet er erstattet av BIOS4500 – Generell toksikologi.

BIO4500 – Generell toksikologi

Endringer på grunn av koronaviruset

Ved MN er eksamener uten fysisk oppmøte også hovedregelen høsten 2021. Av faglige grunner vil noen emner avholdes med skriftlig skoleeksamen så fremt smittesituasjonen tillater dette.

Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne. Se også mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet i 2021.

Kort om emnet

Emnet omfatter de mest sentrale emnene i toksikologi og økotoksikologi, inkludert hvordan giftige stoffer blir tatt opp i organismer, blir fordelt i kroppen, metabolisert og utskilt, hvordan giftige stoffer reagerer med biomolekyler og hvilke konsekvenser dette kan ha, samt kunnskap om de viktigste gruppene av giftige stoffer. Kurset har som mål å gi en helhetlig oversikt over fagområdet ved å knytte sammen human toksikologi og økotoksikologi.

Emnet går intensivt i den første del av semesteret, og kan kombineres med BIOS5411 – Miljøgifter i økosystem og mennesker: Effekter og BIOS5412 – Miljøgifter i økosystem og mennesker: eksponering og akkumulering

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

  • Kunnskap om tilførsler, nivåer og virkningsmekanismer av giftige stoffer.
  • Forståelse for eksponering, opptak, metabolisme, fordeling i kroppen og utskillelse av fremmedstoffer.
  • Kunnskap om effekter av giftige stoffer på molekylært nivå, cellenivå, på helse, på naturlige populasjoner og organismesamfunn, samt bruk av biomarkører.
  • Kunnskap om ulike grupper toksiske stoffer.
  • Etter gjennomført emne skal studenter ha en grunnleggende forståelse av sentrale prinsipper i toksikologi og økotoksikologi, samt kjenne til toksikologisk risikovurdering.

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Kunnskap i biologi, organisk kjemi, cellebiologi og biokjemi, f. eks. emnene BIOS1110 – Celle- og molekylærbiologi, BIOS1130 – Biokjemi I, MBV2020 – Laboratoriekurs i biokjemi og molekylærbiologi (nedlagt), BIO2020 – Biologiske metoder (nedlagt) og MBV2010 – Molekylærbiologi (videreført)

Overlappende emner

Undervisning

  • Forelesninger
  • Kollokvier

Kurset vil gå intensivt i uke 34-39 hvert høstsemester.

Undervisningen vil hovedsakelig gjennomføres av interne forelesere; kollokvieøvelser av hjelpelærere.

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen. 

Godkjent obligatorisk gruppeundervisning er gyldig i 5 år.

Obligatorisk frammøte første dag. Dette gjelder også for de som er på venteliste. Du mister plassen på emnet dersom forfall til første forelesning ikke er meldt til studieadministrasjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Skriftlig avsluttende eksamen (3 timer) i Inspera teller 100%. 

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Eksamensforsøk

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emne:  BIO3500 - Generell toksikologi (nedlagt)

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt. 

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. sep. 2021 12:17:56

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst

Undervisning tilbys siste gang høst 2020

Eksamen
Høst

Eksamen tilbys siste gang høst 2022

Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)