IN2110 – Språkteknologiske metoder

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en fordypning i grunnleggende metoder og praktiske verktøy for basal språkteknologi (metoder for automatisk analyse av språklige data).  Det dekkes både regelbaserte teknikker, f.eks. frasestrukturgrammatikk, og tilnærminger med utgangspunkt i maskinlæring, f.eks. vektorromsemantikk og klassifikasjon.  Emnet vil se på noen anvendelser av metodene for språkteknologiske problemstillinger som f.eks. ordklassemerking (‘tagging’), syntaktisk analyse (‘parsing’), og tekstklassifisering (f.eks. ‘sentiment analysis’).  Emnet har en sterk praktisk komponent, med bruk av relevante verktøy.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • behersker du grunnleggende teknikker for analyse av språklige data.
  • har du kjennskap til vektorromsemantik og dens anvendelse.
  • kan du forklare og prosessere frasestruktur- og dependensgrammatikk.
  • har du innsikt i basale teknikker for språkteknologisk eksperimentering.
  • kan du selvstendig gjennomføre et prosjekt ved bruk av standardverktøy.
  • har du trening i å skrive en vitenskapelig oppsummering av et prosjekt.
  • kan du analysere en problemstilling fra et tverrfaglig perspektiv.
  • kan du kombinere teknikker fra informatikk, lingvistikk, maskinlæring, mm.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

INF1000 – Grunnkurs i objektorientert programmering (videreført)/IN1000 – Introduksjon i objektorientert programmering

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot INF2820 – Datalingvistikk (videreført)

Undervisning

Fire timer i uken, to timer forelesning og to timer gruppeundervisning. 

Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver. 

Eksamen

4 timers avsluttende skriftlig digital eksamen. Alle obligatoriske oppgaver må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Første gang vår 2019

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk