IN3130 – Algoritmer: Design og effektivitet

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en gjennomgang av generelle algoritme-klasser som dynamisk programmering, heuristiske algoritmer, probabilistiske algoritmer, samt et representativt utvalg av enkeltalgoritmer som løser aktuelle problemer. Det legges vekt på effektivitetsvurdering. Videre gjennomgås teorien for NP-kompletthet og for uavgjørbarhet - problemer uten en løsningsalgoritme.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført IN3130:

  • kjenner du til og vil kunne programmere viktige algoritmer innen flere sentrale anvendelsesområder
  • kjenner du til og vil kunne anvende de viktigste prinsipper for design av effektive algoritmer
  • kan du vurdere hvor effektivt en gitt algoritme er, og kjenner til begrepet «polynomiske algoritmer»
  • kjenner du igjen problemer som ikke kan løses av noen algoritme
  • kjenner du igjen problemer som kan løses algoritmisk, men ikke på noen effektiv måte

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter IN2010 – Algoritmer og datastrukturer/INF2220 – Algoritmer og datastrukturer (videreført).

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesning og 2 timer gruppeøvelser per uke. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

4 timers avsluttende skriftlig digital eksamen. Alle obligatoriske oppgaver må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF3130 – Algoritmer: Design og effektivitet (nedlagt) og INF4130 – Algoritmer: Design og effektivitet (nedlagt)

Hjelpemidler til eksamen

Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. juni 2022 17:20:35

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)