Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Digitale bilder og deres egenskaper, fargemodeller og persepsjon, representasjons-metoder for digitale bilder, histogramtransformasjoner og 2-dimensjonal digital konvolusjon og filtrering, segmentering samt bildekoding og kompresjon.

Hva lærer du?

Studentene skal få grunnleggende kjennskap til begreper, metoder og anvendelsesområder for bildebehandling. Emnet vil danne grunnlag for videregående emner innen bildeanalyse og mønstergjenkjenning.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Error: java.lang.NullPointerException og MAT1100 – Kalkulus/Error: java.lang.NullPointerException/Error: java.lang.NullPointerException

Overlappende emner

9 studiepoeng mot INF 160 eller 5 studiepoeng mot IN 106.

Undervisning

Det holdes 3 timer forelesning og 2 timer øvelser per uke i vårsemesteret. Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

En skriftlig deleksamen (4 timer) teller ca 30% på karakteren. En avsluttende skriftlig eksamen på 4 timer som teller ca 70 %. Karakteren fastsettes på bakgrunn av total score og en helhetsvurdering i etterkant av avsluttende eksamen. Alle obligatoriske oppgaver må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF160.

Annet

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesning fordi det vil bli gitt viktig informasjon.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk