ITLED4050 – Design av masteroppgaven

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Påmelding

Søknadsfrist 28.februar 2022

Søk opptak i EVUweb

Bygning og natur

Samlinger 2022

 • 21.-23. mars

Undervisningen foregår kl 9-16.

Emneansvarlige

Kristin Braa

Kristin underviser blant annet innen forskningsmetoder, forskningsstrategier og forskningsdesign.


Marit Oppen

Marit har jobbet som økonom i flere organisasjoner, og har forelest i kvantitativ metode siden 2004.

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

Ved MN-fakultetet er det våren 2022 fysisk undervisning, men det kan fortsatt forekomme tilfeller av digital undervisning eller hybridundervisning.

Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Kort om emnet

Emnet gir en grundig innføring i muligheter og begrensninger ved ulike typer forskningsstrategier og forskningsdesign.

Emnet er en fortsettelse av ITLED4041 og skal tas som det siste emnet før studentene søker om opptak til masteroppgaven i IT og ledelse.

Emnet er en del av master i IT og ledelse.

Hva lærer du?

Kunnskap:

Etter å ha fullført emnet har man fått en dypere forståelse av:

 • egenarten ved kvalitative og kvantitative forskningsmetoder, og hvilke implikasjoner dette har måten å arbeide med det empiriske materialet
 • de sentrale metodiske valgene som må gjøres i forskning, og hvilken betydning disse valgene kan ha for troverdigheten av studiene. Dette vil i stor grad også kobles direkte til gjennomføring av egne studier i forbindelse med masteroppgaven
 • kunne lese empiriske studier kritisk og diskutere hvorvidt metodene som har blitt anvendt har vært velegnet

 

Ferdigheter:

Etter emnet skal studenten kunne:

 • formulere gode forskningsspørsmål (problemstilling) og tilhørende forventninger (hypoteser) på basis av etablert kunnskap (teori og tidligere forskning)
 • velge hensiktsmessige fremgangsmåter for å innhente data
 • innhente og analysere data
 • rapportere funn på en troverdig måte, herunder kritisk reflektere rundt hvor mye funnene kan generaliseres
 • redegjøre for styrker og svakheter ved ulike forskningsdesign (kvalitativ og kvantitativ)
 • få en grunnleggende forståelse av hvordan kvalitativ og kvantitativ metode skal fremstilles i en masteroppgave

 

Generell kompetanse:

Studenten forbedrer sin evne til å:

 • kritisk vurdere resultater ved ulike forskningsdesign
 • orientere seg blant ulike metoder, og velge den metoden som er best egnet for å belyse problemstillingen
 • være seg bevist akademiske og etiske prinsipper for åpenhet, upartiskhet, presisjon, konsistens, etterprøvbarhet og etterrettelighet. Dette innebærer også å kjenne betydningen av å være åpen for kritikk og forskjellen på dokumenterbar kunnskap og meningsytring

Opptak til emnet

Søk om opptak

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Minimum to års relevant yrkeserfaring

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av en tredagers samling. Det beregnes fire timer forelesninger og tre timer studentaktiviteter pr. dag. Underveis skal studentene finne frem til problemstillingen for egen masteroppgave, utarbeide et forskningsdesign, en plan for datainnsamlingen og for hvilke metoder som skal benyttes. Til første samling skal studentene utarbeide et tre siders notat hvor den første halvparten inneholder refleksjoner rundt metodiske utfordringer studenten har møtt i forbindelse med de ulike prosjektoppgavene. Den siste halvparten inneholder et utkast til problemstilling og et forslag til forskningsdesign. Dette notatet skal distribueres i grupper, og studentene skal opponere på andres utkast til forskningsdesign for å sammen hjelpe hverandre til å utvikle mer solide forskningsdesign.

Eksamen

Prosjektrapport. Prosjektarbeid underveis må være godkjent før avsluttende eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. mai 2022 03:20:31

Fakta om emnet

Studiepoeng
5
Nivå
Master
Undervisning
Vår og høst
Eksamen
Vår og høst
Undervisningsspråk
Norsk
Kursavgift

18 000,-

Kontakt

Administrativt

Marie Lowzow Morland
itogledelse@ifi.uio.no

Programansvarlig for master i IT og ledelse

Katja Maria Hydle
Førsteamanuensis, Institutt for informatikk

Praktisk informasjon

Passord og brukernavn

Dersom du ikke har fått passord og brukernavn på sms, kan du logge deg inn med bankID for å få brukernavnet og lage deg nytt passord

Få brukernavn og passord

Canvas

Dette emnet bruker Canvas. Med Canvas kan du:

 • Kommunisere med faglærer og medstudenter
 • Finne beskrivelser av arbeidskrav og oppgaver, frister for innleveringer, få meldinger fra faglærer, og lese dokumenter som faglærer har utpekt som rellevant for faget
 • levere oppgaver

Du kan lese mer om canvas her

Logg inn i Canvas

Inspera

Med mindre faglærer spesifiserer noe annet, kommer dere tilå levere en prosjektoppgave ved hjelp av Inspera. Du kan lese mer om inspera her

Logg inn i Inspera

Studentweb

Resultatet på sensur blir alltid vist på Studentweb.

Logg inn på Studentweb