ITLED4050 – Design av masteroppgaven

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en grundig innføring i muligheter og begrensninger ved ulike typer forskningsstrategier og forskningsdesign.

Emnet er en fortsettelse av ITLED4041 og skal tas som det siste emnet før studentene søker om opptak til masteroppgaven i IT og ledelse.

Emnet er en del av master i IT og ledelse.

Hva lærer du?

Kunnskap:

Etter å ha fullført emnet har man fått en dypere forståelse av:

 • egenarten ved kvalitative og kvantitative forskningsmetoder, og hvilke implikasjoner dette har måten å arbeide med det empiriske materialet
 • de sentrale metodiske valgene som må gjøres i forskning, og hvilken betydning disse valgene kan ha for troverdigheten av studiene. Dette vil i stor grad også kobles direkte til gjennomføring av egne studier i forbindelse med masteroppgaven
 • kunne lese empiriske studier kritisk og diskutere hvorvidt metodene som har blitt anvendt har vært velegnet

 

Ferdigheter:

Etter emnet skal studenten kunne:

 • formulere gode forskningsspørsmål (problemstilling) og tilhørende forventninger (hypoteser) på basis av etablert kunnskap (teori og tidligere forskning)
 • velge hensiktsmessige fremgangsmåter for å innhente data
 • innhente og analysere data
 • rapportere funn på en troverdig måte, herunder kritisk reflektere rundt hvor mye funnene kan generaliseres
 • redegjøre for styrker og svakheter ved ulike forskningsdesign (kvalitativ og kvantitativ)
 • få en grunnleggende forståelse av hvordan kvalitativ og kvantitativ metode skal fremstilles i en masteroppgave

 

Generell kompetanse:

Studenten forbedrer sin evne til å:

 • kritisk vurdere resultater ved ulike forskningsdesign
 • orientere seg blant ulike metoder, og velge den metoden som er best egnet for å belyse problemstillingen
 • være seg bevist akademiske og etiske prinsipper for åpenhet, upartiskhet, presisjon, konsistens, etterprøvbarhet og etterrettelighet. Dette innebærer også å kjenne betydningen av å være åpen for kritikk og forskjellen på dokumenterbar kunnskap og meningsytring

Opptak til emnet

Søk om opptak

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Minimum to års relevant yrkeserfaring

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av en tredagers samling. Det beregnes fire timer forelesninger og tre timer studentaktiviteter pr. dag. Underveis skal studentene finne frem til problemstillingen for egen masteroppgave, utarbeide et forskningsdesign, en plan for datainnsamlingen og for hvilke metoder som skal benyttes. Til første samling skal studentene utarbeide et tre siders notat hvor den første halvparten inneholder refleksjoner rundt metodiske utfordringer studenten har møtt i forbindelse med de ulike prosjektoppgavene. Den siste halvparten inneholder et utkast til problemstilling og et forslag til forskningsdesign. Dette notatet skal distribueres i grupper, og studentene skal opponere på andres utkast til forskningsdesign for å sammen hjelpe hverandre til å utvikle mer solide forskningsdesign.

Eksamen

Prosjektrapport teller 100% av endelig karakter. Prosjektarbeid underveis må være godkjent før avsluttende eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. okt. 2020 16:15:29

Fakta om emnet

Studiepoeng
5
Nivå
Master
Undervisning
Vår og høst
Eksamen
Vår og høst
Undervisningsspråk
Norsk
Kursavgift

15 000,- (inkluderer kaffe/te og frukt/kake. Lunch alle dager. samt 3 retters middag, den ene dagen.)

Dersom man må ta opp igjen eksamen tilfaller en ekstra avgift på 10% av kursavgiften.​

Søk opptak

Søknadsfrist 21 sep.

Samlinger høsten 2020

 • 12.-14.oktober

Undervisningen foregår kl 9-16 alle dager.


Emneansvarlig


Kontakt

Administrativt

Thomas Bertelsen
itogledelse@ifi.uio.no
22 84 09 55

Programansvarlig for master i IT og ledelse

Knut Rolland, knutr@ifi.uio.no
Førsteamanuensis, Institutt for informatikk