TEK4050 – Stokastiske systemer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

I lys av nye koronarestriksjoner vil vi i starten av vårsemesteret 2022 tilrettelegge for digital undervisning, og samtidig forsøke å opprettholde et fysisk tilbud der det er mulig. Vi håper det blir mulig med mer fysisk undervisning senere i semesteret. Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Les også om gjennomføring av utsatt eksamen høstsemesteret 2021.

Kort om emnet

I dette emet lærer du om matematisk beskrivelse av stokastiske systemer, og hvordan vi kan bruke informasjon om systemet, i form av matematisk modell og målinger, til å estimere systemets tilstand. Vi konsentrerer oss i hovedsak om lineære systemer i tidsdomenet, der Kalmanfilteret er den optimale estimatoren. Vi ser på ligninger, egenskaper og anvendelser både av det diskrete og kontinuerlige Kalmanfilteret. I løpet av faget skal du også fullføre en prosjektoppgave, der du skal implementere og teste et Kalmanfilter på datamaskin.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet vil du 

  • kunne grunnleggende beskrive lineære dynamiske systemer utsatt for stokastiske forstyrrelser
  • kunne modellere, simulere og analysere slike systemer
  • kjenne til egenskaper og anvendelsesområder for Kalmanfilteret
  • kunne designe og analysere både optimale og suboptimale Kalmanfiltre for lineære systemer
  • kunne anvende Kalmanfilter på ulineære problemer

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet bygger på kunnskaper tilsvarende de gitt av MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra, MAT1120 – Lineær algebra, MAT-INF1310 – Differensiallikninger (nedlagt), STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering og INF-MAT3350 – Numerisk lineær algebra (nedlagt).

Overlappende emner

Undervisning

3 timer forelesninger per uke gjennom hele semesteret.

Det kreves innlevering av en obligatorisk prosjektoppgave som må være godkjent for å kunne ta avsluttende eksamen. I tillegg anbefales det å løse frivillige øvingsoppgaver.

Emnet undervises på Institutt for teknologisystemer på Kjeller forskningspark. Se rutetabellen for instituttets egen studentbuss fra Blindern.

Eksamen

  • Avsluttende muntlig eksamen i slutten av semesteret teller 100% ved sensurering.
  • Innlevering av en obligatorisk prosjektoppgave må være godkjent for å kunne ta avsluttende eksamen.
  • Ved stort antall kandidater kan det bli holdt skriftlig eksamen. Emneansvarlig vil gi beskjed om dette tidlig i semesteret.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emne:

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk, vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. jan. 2022 01:20:24

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)