TEK4050 – Stokastiske systemer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

I dette emet lærer du om matematisk beskrivelse av stokastiske systemer, og hvordan vi kan bruke informasjon om systemet, i form av matematisk modell og målinger til å estimere systemet tilstand. Vi konsentrerer oss i hovedsak om lineære systemer i tidsdomenet, der Kalmanfilteret er den optimale estimatoren. Vi ser på ligninger, egenskaper og anvendelser både av det diskrete og kontinuerlige Kalmanfilteret. I løpet av faget skal du også fullføre en prosjektoppgave, der du skal implementere og teste et Kalmfilter på datamaskin.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet kan du:

  • grunnleggende beskrive lineære dynamiske systemer utsatt for stokastiske (tilfeldige) forstyrrelser
  • kunne modellere, simulere og analysere slike systemer

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet bygger på kunnskaper tilsvarende de gitt av MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra, MAT1120 – Lineær algebra, MAT-INF1310 – Differensiallikninger (nedlagt), STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering og INF-MAT3350 – Numerisk lineær algebra (nedlagt).

Overlappende emner

Undervisning

3 timer forelesninger pr. uke. Det kreves innlevering av en obligatorisk prosjektoppgave som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

I tillegg anbefales det å løse frivillige øvingsoppgaver.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen i slutten av semesteret, som teller 100% av karakteren. Det kreves innlevering av en obligatorisk prosjektoppgave som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Ved stort antall kandidater kan det bli holdt skriftlig eksamen. Emneansvarlig vil gi beskjed om dette tidlig i semesteret.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. sep. 2020 19:16:24

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)