PSY3091 – Bacheloroppgave i helse- og sosialpsykologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Bacheloroppgaven i helse-, sosial og personlighetspsykologi er en avsluttende selvstendig oppgave. Målet er at du skal evne og belyse en problemstilling ved hjelp av selvstendig drøfting av psykologisk litteratur og empiri i tilknytting til oppgavens tema. Tema og problemstilling for bacheloroppgaven velger du i samråd med seminarleder/veileder.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål:
Du skal:

 • Kunne formulere og begrunne en problemstilling
 • Kunne skaffe oversikt over og få fordypende kunnskap innenfor et avgrenset tema
 • Kjenne til god referansebruk og skriveregler i forhold til APA-standarden
 • Få større innsikt i kunnskapsetablering, teoretisk/empirisk på et avgrenset tema

Ferdighetsmål:
Du skal kunne:

 • Finne og sammenstille relevant faglitteratur for oppgaven
 • Planlegge og gjennomføre et selvstendig skriftlig arbeid
 • Presentere og drøfte sentral teori og empiri i forhold til problemstillingen
 • Ta imot tilbakemelding både i seminargruppene og under individuell veiledning

Generell kompetanse:
Du skal:

 • Kunne prinsippene for akademisk skriving som redelighet, presisjon og kritikk
 • Tilegne deg forståelse for forskningsprosessen og forskningsetikk

Opptak og adgangsregulering

Opptak til emner skjer på bakgrunn av rangeringsregler. For nærmere informasjon se rangeringskategorier

Studenter må hvert semester søke undervisningsopptak til emner i StudentWeb.

Emnet er forbeholdt studenter med opptak på programmet. Studenter uten opptak på programmet kan søke opptak til emnet dersom de oppfyller fakultetets kriterier.

 

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot PSY3190 – Bacheloroppgave i sosial- og kulturpsykologi (nedlagt)

Emnet sammenfaller med C-delen i sosialpsykologi i mellomfagstillegget (PSYMTIL/PSYMTILP) i psykologi. Se overlapp mellom ny og gammel ordning

Undervisning

Det er obligatorisk seminarundervisning 2 timer per uke i 6 uker. I seminarene vil det gis generell orientering om oppgaveskriving, litteratursøk og referansebruk. Hovedfokus vil være på valg og avgrensing av oppgavetema. Det er obligatorisk oppmøte 4 av 6 ganger, med obligatorisk oppmøte første gang.

Velg seminar basert på tema for oppgaven. Seminar 1 har tema Helsepsykologi og seminar 2 har tema Sosialpsykologi. 

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste semestrene emnet tilbys.

Se generelle retningslinjer for obligatorisk aktivitet.

I tillegg til felles seminarundervisning har hver student krav på 4 timer individuell veiledning (i praksis vil dette innebære 2-3 møter). Valg av tema og avgrensing av oppgaven vil danne grunnlag for avtaler om individuell veiledning. Veileder kan enten være seminarleder eller en annen vitenskapelig ansatt på instituttet, som seminarleder formidler kontakt med.

Informasjon om bytte av seminargrupper.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Forsiden på bacheloroppgaven skal inneholde oppgavetittel, kandidatnummer, semester (Vår 2022), emnekode (PSY3091) og emnenavn.

Bacheloroppgavens omfang skal være på maksimalt 20 maskinskrevne sider i skriftstørrelse 12, med dobbel linjeavstand, normal marg og skrifttype Times New Roman (á ca. 1800 tegn uten mellomrom per side). Den skal inneholde forside, eventuelt forord, et kort sammendrag (maksimalt 200 ord) og referanseliste. Disse, samt tabeller, eventuelt kvalitativt resultatmateriell, bilder og lignende, vil komme i tillegg til de 20 sidene. Oppsett og referansepraksis i skal følge APA- standarden. Gode tips til struktur og oppbygging av din oppgave kan du finne på nettstedet Søk & Skriv.

Bakgrunnslitteraturen for oppgaven skal bygge på teoretiske og/eller empiriske arbeider som er dekkende for problemstillingen. Dette legges opp i samråd med veileder. Oppgaven skal ikke skrives på grunnlag av egne erfaringer, verken fra arbeids- eller privatliv, selv om interessen for et tema selvfølgelig kan henge sammen med egne erfaringer. Poenget er at innholdet i oppgaven skal bygge på faglig kunnskap, og være rettet mot å analysere et bestemt psykologisk fenomen eller problemkompleks fra faglitteraturen.

I noen spesielle tilfeller, og forutsatt individuell avtale med veileder, kan en empirisk oppgave godtas. I særlige tilfeller, hvor arbeidsmengden tilsier det, vil to studenter kunne levere felles oppgave.

Obligatorisk deltakelse på seminarundervisning må være godkjent for å kunne levere bacheloroppgaven.

Sensorveiledning

NB! Dette emnet har 4 uker sensurfrist.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Det er mulig å skrive oppgaven på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Hvis du ikke lenger har studierett på programmet kan du ikke melde deg til ny eksamen i emnet i Studentweb. Du kan søke om å levere en ny eller omarbeidet eksamen dersom du har strøket eller ønsker å forbedre karakteren din.

Når du skal levere ny eller omarbeidet bacheloroppgave i psykologi (PSY309X):

 • Må du være forberedt på å skrive bacheloroppgaven på egenhånd uten veiledning. Det er et begrenset antall studieplasser på bacheloroppgaveemnet. Du kan i utgangspunktet bare regne med å få undervisningsopptak på emnet én gang.

 • Kan du velge om du vil omarbeide din gamle bacheloroppgave, eller levere en ny. Skal du levere en omarbeidet versjon av bacheloroppgaven, krever vi at minimum 40 prosent av teksten blir skrevet om.

 • På alle innleveringer benytter vi plagieringsverktøy. Programmet sjekker oppgaven din opp mot internett, ulike tekstdatabaser og tidligere innleverte oppgaver. Det er viktig at du setter deg inn i reglene for kildebruk og sitering. Ved brudd på reglene, inkludert minimumskravet på 40 prosent for omarbeiding av bacheloroppgaven, kan du bli mistenkt for fusk eller forsøk på fusk.

 • Ellers gjelder de samme reglene og innleveringsfristene som ved den ordinære eksamenen på bacheloroppgaven. Se semestersiden for ytterligere informasjon.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng
20
Nivå
Bachelor
Undervisning
Hver vår
Eksamen
Hver vår
Undervisningsspråk
Norsk

Kontakt

SV-info