UTLED4301 – Utdanningsvitenskapelige forskningsmetoder

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir deg grunnleggende innsikt i ulike forskningsmetoder og datakilder i utdanningsfeltet:

  • kvalitative forskningsmetoder

  • kvantitative forskningsmetoder

  • ulike datakilder

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal du ha tilegnet deg

kunnskaper om:

  • sentrale forskningsmetoder som er relevant for utdanningsfeltet

  • forståelse og bruk av ulike datakilder

ferdigheter til å:

  • kunne begrunne valg av metode og bruk av ulike datakilder for å belyse et gitt forskningsspørsmål

generell kompetanse til å:

  • kunne vurdere bruk og relevans av ulike metoder og datakilder, samt implikasjoner knyttet til muligheter og begrensinger i utdanningsforskning.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Kun studenter som er tatt opp til Masterprogrammet i utdanningsledelse kan ta emnet.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisning gis i form av forelesninger, seminar og arbeid i mindre grupper. Emnet forutsetter deltakelse på samlinger, arbeid i basisgrupper og gjennomføring av arbeidskrav.

Emnet tilbys som deltidsstudium og undervisningen tilbys i samlinger på to til tre dager. Normalt vil det bli lagt opp til ca. en samling i måneden. Videre organiseres arbeidet (veiledning, innlevering av arbeidskrav, o.l) ved hjelp av digital læringsplattform.

Obligatoriske forhold i undervisningen, som må være godkjent før du går opp til eksamen

  • Krav til 80 prosent deltakelse på obligatoriske samlinger.

  • ett arbeidskrav, som kan gjennomføres individuelt og/eller gruppearbeid etter avtale med emneansvarlig. Endelig innlevert arbeidskrav godkjennes av lærer.

Adgang til undervisning

Du må være tatt opp på Masterprogrammet i utdanningsledelse for å ta dette emnet.

 

Eksamen

Skoleeksamen, varighet 3 timer.

 

 

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Alle skriftlige kilder på papir er tillatt. 

Eksamensspråk

Det er mulig å besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst rettes til UV-studieinfo.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Norsk. Undervisning på engelsk og øvrige skandinaviske språk kan forekomme.