Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet gir deg grunnlag for å velge relevante forskningsdesign, metoder og strategier for eget masterprosjekt. Tema som belyses er:

  • utvikling av et forskningsproblem

  • vitenskapsteoretiske perspektiver med fokus på ontologi og epistemologi

  • sentrale forskningsdesign: kvalitativ, kvantitativ og mixed

  • spørsmål knyttet til validitet og reliabilitet i forskning og forskningsetikk

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal du ha tilegnet deg

kunnskaper om:

  • sentrale temaer innenfor vitenskapsteori, forskningsdesign, metoder og strategier som er relevant for eget fagfelt og masterprosjekt.

ferdigheter til å:

  • kunne begrunne valg av forskningsdesign, metode og strategier som er relevant for å belyse et valgt forskningsspørsmål.

generell kompetanse til å:

  • kunne vurdere bruk av ulike forskningsdesign, metoder og strategier, samt implikasjoner knyttet til validitet og reliabilitet i forskningsarbeid.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Kun studenter som er tatt opp til Masterprogrammet i utdanningsledelse kan ta emnet.

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger, seminarer og arbeid i mindre grupper.  Emnet forutsetter deltakelse på samlinger, arbeid i basisgrupper og gjennomføring av obligatoriske aktiviteter.

Emnet tilbys som deltidsstudium og undervisningen tilbys i samlinger på to til tre dager. Normalt vil det bli lagt opp til ca. en samling i måneden.  Arbeidet som består av veiledning, innlevering av arbeidskrav, o.l, organiseres ved hjelp av digital læringsplattform.

 

Obligatoriske aktiviteter som må være bestått for å gå opp til eksamen

  • Krav til 75 prosent deltakelse på obligatoriske samlinger

  • Arbeidskrav 1: Literature review. Du skal sette deg inn i og lage en rapport om teori og forskning på det temaet du vil skrive masteroppgave om. Rapporten skal være på ca. 3 sider.

  • Arbeidskrav 2: Posterpresentasjon. Du skal lage en poster som presenterer tema og/eller problemstillinger og metode for ditt masterprosjekt. Posteren skal presenteres muntlig på postertorg (på relevant samling).

 Arbeidskrav kan gjennomføres individuelt og/eller gruppearbeid etter avtale med emneansvarlig. Endelig innlevert arbeidskrav godkjennes av lærer.

Rekkefølgen på arbeidskravene kan variere fra semester til semester, avhengig av forelesningsplanen.

Eksamen

Prosjektbeskrivelse for masteroppgaven. Omfang ca. 5 sider.

Alle obligatoriske aktiviteter/arbeidskrav må være godkjent før du går opp til eksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Det er mulig å besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst rettes til UV-studieinfo.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi evaluerer emnet hver gang det blir undervist. Du finner oppsummeringer på samlesiden for emneevalueringer ved UV.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Hver vår
Eksamen
Hver høst
Undervisningsspråk
Norsk

Norsk. Undervisning på engelsk og øvrige skandianaviske språk kan forekomme.