Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet skal du anvende metode i undersøkelse av et selvvalgt tema. Emnet gir deg innsikt i utvalgte datainnsamlingsmetoder og mulighet til å utvikle og utprøve verktøy som for eksempel intervjuguide og spørreskjema. Du gis også anledning til å fordype deg i utvalgte analyseteknikker. Dette kan være teknikker som:

  • statistisk analysedokumentanalyse
  • intervju- og observasjonsanalyse

Kunnskap om ulike analyseteknikker gjør deg i stand til å gjennomføre forskningsarbeidsoppgaver og prosjekter. Gjennom arbeidet gis du anledning til å utvikle ideer og designe eget masterprosjekt som er relevant for skole og utdanning.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal du ha tilegnet deg

kunnskaper om

  • forskningsprosessen, utvalgte metoder og datainnsamlings- og analyseteknikker som er relevant for eget masterprosjekt.

ferdigheter til å

  • kunne presentere og drøfte problemstillinger knyttet til forskningsprosessen.
  • kunne anvende utvalgte metoder og datainnsamlings- og analyseteknikker i forsknings- og utviklingsarbeid.

generell kompetanse til å

  • gjennomføre et forsknings- og utviklingsarbeid i skolen ved bruk av vitenskapelige metoder og analyseteknikker, samt ha forutsetninger for å gjennomføre et masterprosjekt.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Kun studenter som er tatt opp til Masterprogrammet i utdanningsledelse kan ta emnet.

 

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot UTLED4071 – Prosjektseminar med anvendt metode (nedlagt)

Undervisning

Undervisning gis i form forelesninger, seminarer og arbeid i mindre grupper. Studiet forutsetter deltakelse på samlinger, arbeid i basisgrupper og gjennomføring av arbeidskrav.

Emnet tilbys som deltidsstudium og undervisningen tilbys i samlinger på to til tre dager. Normalt vil det bli lagt opp til ca. én samling i måneden. Videre organiseres arbeidet (veiledning, innlevering av arbeidskrav, o.l.) ved hjelp av digital læringsplattform.

Emnet har tre obligatoriske aktiviteter som må være bestått før du går opp til eksamen.

  • Krav om 75 prosent deltakelse på obligatoriske samlinger.
  • Arbeidskrav 1: Presentasjon av pilotdata. Presentasjonen skal både fremføres muntlig i seminargruppe og leveres skriftlig på læringsplattformen.
  • Arbeidskrav 2: Presentasjon av dataanalyse. Presentasjonen skal både fremføres muntlig i seminargruppe og leveres skriftlig på læringsplattformen.

De  to arbeidskravene kan gjennomføres individuelt og/eller gruppearbeid etter avtale med emneansvarlig. Endelig innlevert arbeidskrav godkjennes av lærer.

Eksamen

Skriftlig sluttrapport vedrørende fordypningsprosjektet. Omfang ca. 6 sider.

 

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Det er mulig å besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst rettes til UV-studieinfo.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Hvis en kandidat som fyller vilkårene for å avlegge eksamen, med gyldig grunn blir forhindret fra å avlegge eksamen samme semester eller ikke består, kan kandidaten gjennomføre eksamen påfølgende semester.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Norsk. Undervsning på engelsk og øvrige skandinaviske språk kan forekomme.