Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet skal du gjennom veiledede selvstudier formulere en problemstilling og skrive en selvstendig bacheloroppgave. Du skal lære å bruke din fagkunnskap og kritiske sans i utarbeidelsen og gjennomføringen av et større skriftlig arbeid innenfor en vitenskapelig sjanger. Emnet gir et godt grunnlag for videre studier i arkeologi.

Hva lærer du?

Etter å ha gjennomført ARK3090 har du:

 • utviklet dine skriveferdigheter og fått øvelse i å skrive strukturert og ryddig
 • lært deg å formulere en problemstilling og å sortere relevante argumenter
 • lært å søke etter relevant faglitteratur og kildemateriale og utviklet din evne til å kritisk vurdere ulike kilder
 • fått erfaring med å gi og motta muntlige tilbakemeldinger på eget og andres arbeid
 • opparbeidet evne til å arbeide systematisk, og å planlegge, organisere og ferdigstille et større arbeid innenfor en frist
 • lært deg prinsippene for akademisk skriving som etterprøvbarhet og redelighet
 • lært å bruke referanser til kilder og litteratur slik det benyttes i arkeologifaget
 • videreutviklet en selvstendig holdning til faget

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Deltagelse i undervisningen krever undervisningsopptak på emnet. Emnet er forbeholdt studenter på Arkeologi (bachelor), men ved ledig kapasitet kan vi gi plass til andre studenter. Ta kontakt med studieadministrasjonen på student@iakh.uio.no hvis du har spørsmål om dette.

 

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

ARK1000 – Innføring i arkeologi, ARK1010 – Europeisk forhistorie fra paleolitikum til bronsealder, ARK1020 – Klassisk arkeologi-Middelhavsarkeologi, ARK1030 – Jernalder- og middelalderarkeologi i Nord-Europa med vekt på Norden, ARK2011 – Forhistorisk arkeologi eller ARK2021 – Classical Archaeology eller ARK2031 – Historisk arkeologi

Etter søknad kan det vurderes fritak fra deler av de obligatoriske forkunnskapskravene. Ta kontakt med studieadministrasjonen på student@iakh.uio.no hvis du har spørsmål om dette.

Anbefalte forkunnskaper

Bacheloroppgaven skal være et selvstendig faglig arbeid basert på den faglige innsikt du har opparbeidet deg gjennom bachelorstudiet. Derfor anbefaler vi at du tar emnet i siste eller nest siste semester av studiet.

Overlappende emner

Studenten må selv påse at pensumet ikke overlapper med pensum på studieenheter (emner, semesteremner, grunnfag og mellomfag) det tidligere er oppnådd studiepoeng / vekttall for.

Undervisning

Emnet omfatter:

 • To introduksjonsforelesninger:
  - Etter siste forelesning skal du levere inn en skisse på ½ side med et tema du ønsker å skrive om, slik at du kan få tildelt veileder.
   
 • To obligatoriske seminarer. Hvis antallet studenter på emnet tilsier det, vil sistnevnte seminar bli holdt over to eller flere dager. Se timeplanen til emnet for mer informasjon.
  - I forkant av første seminar skal foreløpig problemstilling være godkjent av tildelt veileder.
  - Før andre seminar må du levere et førsteutkast av oppgaven (ca 5 sider), samt litteraturlisten for det selvvalgte pensumet på 800-1000 sider. Det selvvalgte pensumet kan ikke overlappe med pensum i tidligere avlagte emner og skal være avklart med veileder før samlingen.

  I seminarene skal du presentere ditt eget arbeid underveis, og få muntlig tilbakemelding av underviser og medstudenter på dette.
  Du skal også selv gi tilbakemelding til dine medstudenter.

Fravær fra obligatorisk aktivitet/seminar

Veiledningstimer

I tillegg til felles undervisning vil du ha tilbud om 3 veiledningstimer à 30 minutter. Veiledning kan gis individuelt eller i gruppe. Det forutsettes at studenten planlegger veiledning i avtale med veileder, og i god tid gjennom semesteret.
Første veiledning bør gjennomføres før første seminar, andre veiledning bør gjennomføres i perioden mellom de to seminarene, og tredje veiledning bør gjennomføres etter siste seminar, dersom ikke annet avtales med veileder.

Studenter som har fått tildelt veileder et tidligere semester samt har fått godkjent innlevering av førsteutkast, har ikke krav på ny veileder et senere semester.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Bacheloroppgaven skal være på 10 normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom), skrifttype Times New Roman eller lignende, 12 pkt og linjeavstand 1,5. Besvarelsen bør ikke være mer enn 10% kortere eller lengere enn rammen på 10 sider, da dette kan få negative følger for karakteren. Forside, litteraturliste, tabeller og eventuelle illustrasjoner regnes som tillegg.

Eksamensbesvarelsen skal ha en forside med følgende informasjon:

 • Kandidatnummer (ikke navn)
 • emnekode
 • eksamensoppgavens tittel
 • institutt (IAKH)
 • semester
 • Eksamensbesvarelsen må leveres i .pdf-format. For veiledning til hvordan du gjør om et dokument til .pdf, se veiledning for lagring i .pdf. 

Studentene er selv ansvarlige for at dokumentene er fullstendige. Uleselige eller ufullstendige dokumenter blir vurdert deretter.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser for arkeolgi (BA).

 

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk