KUN2001 – Kunsthistorisk teori og metode

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet gir inngående kunnskap om kunsthistorisk teori og metode.

Den historiografiske dimensjonen, kunsthistoriefagets historie, utdypes i undersøkelser av sentrale begrep innenfor faget. Videre diskuteres ulike metodiske og teoretiske utgangspunkt for forståelse og tolkning av kunstverk og andre typer bilder og visuelle objekter.

Hva lærer du?

Etter at emnet er gjennomført og eksamen bestått, skal du:

  • ha tilegnet deg en oversikt over vesentlige aspekter ved kunsthistoriefagets historikk
  • ha innsikt i, samt utviklet en skjerpet kritisk sans overfor, kunsthistoriske metoder
  • kunne demonstrere evne til kritisk lesning, selvstendig tenkning, analyse og vurdering
  • ha oppøvet evne til skriftlig og muntlig fremstilling i en akademisk form
  • ha trening i å samarbeide i grupper, samt å gi og motta kommentarer til andres og eget arbeid

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

For studenter på bachelorprogrammet i estetikk kan KUN1000 erstattes av EST1000 – Introduksjon til estetikk.
Det anbefales likevel på det sterkeste at også estetikkstudentene har bestått KUN1000.

Anbefalte forkunnskaper

Undervisning

Ca. 28 timer undervisning fordelt på digitale forelesninger og seminarundervisning.

Det er anbefalt at du følger forelesningene og at du deltar aktivt i seminarundervisningen.

Høsten 2022 er all undervisning digital.

For å kunne ta eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatorisk undervisningsaktivitet:

  • Muntlig gruppefremlegg

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig det semesteret du får den godkjent og de to neste gangene emnet går.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen på KUN2001 er en tre dagers digital hjemmeeksamen.

Oppgaven skal være på 6-7 sider à 2.300 tegn, ikke medregnet mellomrom, illustrasjoner, litteraturliste og noteapparat.

Eksamen på dette emnet er digital og vil foregå i eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med innlogging og innleveringsmåte i god tid før eksamen. Les mer nedenfor og følg med på semestersiden (Timeplan, pensum og eksamensdato) for mer informasjon.

Tidligere eksamensoppgaver

Sensorveiledning til hjemmeeksamen og semesteroppgaver

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Instituttet har samlet alle sine emneevalueringer på instituttets studiekvalitetssider.

Annet

Høstsemesteret 2021: Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19. Det vil fremkomme av detaljert undervisningsplan på semestersiden hvilke av undervisningsaktivitetene som tilbys digitalt. 
 
Vær oppmerksom på informasjon om KUN2001 kan bli sendt ut til din studentepostadresse og bli lagt i Canvas. Sjekk derfor studenteposten din og Canvas jevnlig.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Hver høst
Eksamen
Hver høst
Undervisningsspråk

Norsk.

Noe undervisning på engelsk kan forekomme.