LIT1301 – Vestens litteratur fra antikken til 1700

Kort om emnet

Emnet kombinerer lesning av kanoniserte tekster fra litteraturhistorien (epos, drama, lyrikk, brev, essays) med et studium av litteraturhistore og historisk poetikk, dvs. refleksjoner om litteraturens form og funksjon, fra de samme periodene som de litterære tekstene er blitt til i.

Pensum består av elleve litterære verk, pluss dikt og korttekster på til sammen ca 100 sider. I tillegg leser studentene ca 100 sider historisk poetikk og sekundærlitteratur relatert til enkelttekster og sjangere, og til analytisk metode (ca 150 sider). Pensum består også av litteraturhistoriske framstillinger tilsvarende ca 230 sider. Det er utarbeidet et standardpensum; se emnesiden for hvert semester.

Engelskspråklig litteratur skal leses på originalspråket.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet har du:

  • grunnleggende kunnskaper om enkeltverk og sjangere i litteraturhistorien fra antikken til 1700
  • en oversikt over viktige spørsmål i poetikken fra antikken til 1700, og over hovedlinjer i litteraturhistorien
  • grunnleggende tekstanalytisk kompetanse og øvelse i å skrive resonnerende tekster

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forelesningene er åpne for alle. Seminar- og gruppeundervisningen forutsetter undervisningsopptak til emnet.

Overlappende emner

Emnet kan overlappe med nedlagte emner og gamle studieenheter av typen semesteremne, grunnfag og mellomfag. Du må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter du tidligere har oppnådd studiepoeng for. Ta evt. kontakt med instituttet ved spørsmål.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger fra semesterstart (én dobbelttime i uken i tolv uker) og seminarundervisning (et tretimersseminar i uken i ti uker). Undervisningen går over 14 uker med innlagte lese- og skriveuker.

Du skriver to mappeoppgaver, én på ca. 3 sider og én på ca. 5 sider. Gruppelæreren gir individuelle kommentarer. Du kan deretter bearbeide mappeoppgavene fram til eksamensinnlevering.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Det er obligatorisk innlevering av utkast til mappeoppgavene for veiledning. Aktivitetene må være godkjent av faglærer før eksamen. Det føres ikke obligatorisk oppmøte våren 21, men vi anbefaler sterkt at du møter til undervisning.

Godkjent aktivitet er gyldig inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt. Utkast til mappeoppgaver som er godkjent, men ikke levert til eksamen inneværende semester, kan leveres de neste to semestrene.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamen består av to deler:

  1. En mappe med to oppgaver, én oppgave på ca. 3 sider og én på ca. 5 sider. Avvik i omfang på mer enn +/- 10% kan føre til trekk i karakteren. Oppgavene leveres (som ett dokument!) innen fastsatt frist.
  2. Skriftlig eksamen på 4 timer.

Begge eksamensdeler må avlegges i samme semester. På eksamen gis det én samlet karakter og en for hver del. Mappen teller 2/3 og skriftlig eksamen 1/3. Dersom du får F på en av eksamensdelene, blir samlet resultat F.

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

 Les mer om digital skoleeksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i det digitale eksamenssystemet Inspera. Les informasjon om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Hjelpemidler er ikke tillatt på skriftlig eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakterer publiseres i Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Godkjente mappeoppgaver som ikke er levert til eksamen, kan leveres de to neste gangene emnet går.

Mappeoppgaver som er levert til eksamen er kun gyldig inneværende semester. Skal du ta eksamen på nytt, må du levere nye oppgaver.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk