FARM-KJM5010 – Bioanalytisk kjemi I: Avansert bioanalyse i livsvitenskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 og våren 2021 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Merk at det kan komme endringer i eksamensform for enkelte emner våren 2021. Vi har som mål at både emnebeskrivelse og semestersider for alle emner skal være oppdatert med korrekt informasjon innen 1. februar 2021.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet skal behandle tema som er sentrale i bestemmelser av biologisk aktive forbindelser: prøveopparbeidelse (ulike ekstraksjonsteknikker og oppkonsentrering), egenskapene til biologiske prøvematrikser, væskekromatografi (HPLC, kolonner, dimensjonering, detektorer osv.), massespektrometri (som detektor i LC) og egenskapene til ulike stoffgrupper.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet

  • har du avansert kunnskap om de mest anvendte prøveopparbeidelsesteknikkene som væske-væske og fast-fase ekstraksjon (både off-line og on-line) samt viktige trender innen prøveopparbeidelse for biologiske prøvematrikser
  • har du avansert kunnskap om utdypende tema innen væskekromatografi som kolonnetyper og miniatyrisering
  • har du god kunnskap om bruk av massespektrometri i kombinasjon med væskekromatografi, inkludert ionisering, analyse, deteksjon og spekter-tolkning
  • har du kjennskap til praktisk anvendelse av prøveopparbeidelse, væskekromatografi og massespektrometri innen legemiddelanalyse, terapeutisk legemiddelmonitorering (TDM), og bestemmelse av rusmidler (rettstoksikologi) og prestasjonsfremmende midler (doping) samt valg av prøvematriks for de ulike typene analyser
  • kan du drøfte, ut ifra prøvematriks og forbindelsene som skal bestemmes, hvilken prøveopparbeidelse, separasjon og deteksjon det er hensiktsmessig å anvende når du skal lage en ny metode

Opptak til emnet

Emnet er primært for studenter som er tatt opp til det 5-årige masterprogrammet i farmasi og som har bestått alle emner til og med FARM3130 – Farmasøytisk praksis og godkjent alle obligatoriske aktiviteter i emnene FARM4100 – Persontilpasset legemiddelbehandling, FARM4110 – Videregående biofarmasi og formuleringsteknologi og FARM4120 – Utvikling av legemidler eller som har studierett til det 2-årige masterprogrammet i kjemi ved Universitetet i Oslo.

Kjemistudenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb. 

Farmasistudenter må kontakte studieadministrasjonen ved Farmasøytisk institutt, studieinfo@farmasi.uio.no, for å bli meldt opp til undervisning og eksamen.

Andre kan søke opptak til emnet og tildeles plass dersom faglig bakgrunn er tilstrekkelig.Ta kontakt med studieadministrasjonen ved Farmasøytisk institutt: studieinfo@farmasi.uio.no.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

For studenter med kjemibakgrunn: Analytisk kjemi tilsvarende KJM2400 – Analytisk kjemi I og KJM3400 – Analytisk kjemi II - separasjonsmetoder.

For studenter med farmasibakgrunn: Analytisk kjemi tilsvarende FRM2010 – Kvalitetskontroll av farmasøytiske råvarer (nedlagt) og FRM3030 – Bruk av legemidler, del III eller FARM2130 – Legemiddelanalyse.

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger og kollokvier og ekskursjoner. Studenter presenterer (sammen med en annen student eller alene) en aktuell vitenskapelig publikasjon som vil bli utlevert underveis i emnet (obligatorisk). 

Ekskursjoner og diskusjon av praktiske eksempler innen terapeutisk legemiddelmonitorering (TDM), rettstoksikologi og doping utgjør en viktig del av emnet.

  • ca.25 timer forelesninger
  • ca. 8 timer student aktiviserende undervisning (kollokvier, omvendt forelesning)
  • opp til 3 ekskursjoner

Presentasjonen skal være godkjent før du kan gå opp til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Fullført og godkjent obligatorisk undervisning og obligatoriske innleveringer er gyldige i 3 år.

Ved få antall påmeldte kan emnet bli avlyst.

Eksamen

Avsluttende skriftlig digital eksamen, 4 timer, eller 45 minutter muntlig eksamen avhengig av antall studenter som tar emnet.  Avsluttende eksamen teller 100 % ved sensurering, Avgjørelse om eksamensform blir tatt rundt midten av semesteret.

Dette emnet har obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner:

Hjelpemidler til eksamen

Du vil kunne benytte kalkulator i Inspera hvis eksamen avholdes skriftlig.

Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, hvis eksamen avholdes muntlig.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk. Engelsk på forespørsel.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 17. jan. 2021 20:10:15

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)