KJM3400 – Analytisk kjemi II - separasjonsmetoder

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en teoretisk og praktisk opplæring i analysemetoder, inkludert prøvetaking og prøvebehandling, for organiske molekyler i reelle prøver. I metodene benyttes hovedsakelig kromatografiske separasjoner, spesielt gasskromatografiske og væskekromatografiske. Det gis opplæring i de vanligste detektorene, inkludert massespektrometre. I tillegg gis det en teoretisk og praktisk opplæring i statistisk behandling av måledata og forsøksdesign.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet kan du:

 • planlegge og meget selvstendig gjennomføre eget arbeid på laboratoriet og arbeide i henhold til HMS-reglementet, inkludert enkel forsøksdesign.
 • instrumentoppbygging og teori for prøveopparbeidelse og instrumentelle analysemetoder basert på kromatografi, også koplet med massespektrometri.
 • praktisk gjennomføre analyser av reelle prøver basert på gasskromatografi og væskekromatografi også koplet med massespektrometri, og inkludert prøveopparbeidelse.
 • bruke de mest vanlige statistiske metoder i analytisk kjemi, inkludert signifikanstester, og kunne kvalitetssikre data i gjennomførte egne analyser
 • bruke kunnskapen om de utvalgte analyse- og prøvebehandlingsmetodene til å foreslå nye metoder for nye problemstillinger.

Opptak til emnet

Manuell etteranmelding til emnet: Studenter som ikke søkte plass i hovedopptaket må henvende seg til studieadministrasjonen ved Kjemisk institutt for å bli etteranmeldt til emnet.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)

 • Kjemi (1+2)

 • Biologi (1+2)

 • Informasjonsteknologi (1+2)

 • Geofag (1+2)

 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

Du må ha godkjent laboratoriekurs i KJM2400 – Analytisk kjemi I eller tilsvarende emne. Av sikkerhetsmessige grunner er dette opptakskravet absolutt og kan ikke fravikes for studenter med 120 studiepoeng eller mer.

For å kunne delta på obligatorisk laboratorieundervisning er det et krav at følgende emner må være bestått før første obligatoriske laboratorieundervisning i KJM3400:

KJM1101 – Generell kjemi, KJM1111 – Organisk kjemi I, KJM1121 – Uorganisk kjemi I, KJM1130 – Fysikalsk kjemi I - termodynamikk og kinetikk og KJM1140 – Biokjemi 1 for kjemikere eller tilsvarende emner.

Overlappende emner

Undervisning

 • Forelesninger, ca. 30 timer

 • Obligatorisk laboratoriekurs bestående av 5 laboppgaver (laboratorietid: totalt ca 40 timer, inkludert prelab). I tillegg kommer forberedelsestid og rapportskriving.

 • Etter labkurset blir det kollokvier med eksamensforberedelse ca 8 timer.

Obligatorisk frammøte på første forelesning (gjelder også studenter på venteliste), og siste forelesning før laboratoriekurset starter. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall ikke er meldt til Kjemisk institutt før forelesningen starter.

Godkjent laboratoriekurs er en forutsetning for å gå opp til eksamen. Laboratoriekurset er gyldig i 6 semestre.

Det et krav at følgende emner må være bestått før første obligatoriske laboratorieundervisning:

Du må ta med dokumentasjon på at du har bestått HMS0503, HMS0505 og HMS0507 når du møter på første obligatoriske laboratorieundervisning i KJM3400.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen (4 timer) teller 100%.

Godkjent laboratoriekurs er en forutsetning for å gå opp til eksamen.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Godkjent kalkulator.

Kalkulatoren må oppfylle kravene spesifisert av Matematisk institutt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det tilbys eksamensoppgavetekst på norsk og engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. nov. 2020 20:18:26

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)