KJM3400 – Analytisk kjemi II - separasjonsmetoder

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en teoretisk og praktisk opplæring i analysemetoder, inkludert prøvetaking og prøvebehandling, for organiske molekyler i reelle prøver. I metodene benyttes hovedsakelig kromatografiske separasjoner, spesielt gasskromatografiske og væskekromatografiske. Det gis opplæring i de vanligste detektorene, inkludert massespektrometre. I tillegg gis det en teoretisk og praktisk opplæring i statistisk behandling av måledata og forsøksdesign.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet kan du:

 • planlegge og meget selvstendig gjennomføre eget arbeid på laboratoriet og arbeide i henhold til HMS-reglementet, inkludert enkel forsøksdesign.
 • instrumentoppbygging og teori for prøveopparbeidelse og instrumentelle analysemetoder basert på kromatografi, også koplet med massespektrometri.
 • praktisk gjennomføre analyser av reelle prøver basert på gasskromatografi og væskekromatografi også koplet med massespektrometri, og inkludert prøveopparbeidelse.
 • bruke de mest vanlige statistiske metoder i analytisk kjemi, inkludert signifikanstester, og kunne kvalitetssikre data i gjennomførte egne analyser.
 • bruke kunnskapen om de utvalgte analyse- og prøvebehandlingsmetodene til å foreslå nye metoder for nye problemstillinger.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb. Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Manuell etteranmelding til emnet: Studenter som ikke søkte plass i hovedopptaket må henvende seg til studieadministrasjonen ved Kjemisk institutt for å bli etteranmeldt til emnet.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)

 • Kjemi (1+2)

 • Biologi (1+2)

 • Informasjonsteknologi (1+2)

 • Geofag (1+2)

 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

Du må ha godkjent laboratoriekurs i KJM2400 – Analytisk kjemi I eller tilsvarende emne. Av sikkerhetsmessige grunner er dette opptakskravet absolutt og kan ikke fravikes for studenter med 120 studiepoeng eller mer.

For å kunne delta på obligatorisk laboratorieundervisning er det et krav at følgende emner må være bestått før første obligatoriske laboratorieundervisning i KJM3400:

  KJM1101 – Generell kjemi, KJM1111 – Organisk kjemi I, KJM1121 – Uorganisk kjemi I, KJM1130 – Fysikalsk kjemi I - termodynamikk og kinetikk og KJM1140 – Biokjemi 1 for kjemikere eller tilsvarende emner.

  Overlappende emner

  Undervisning

  Emnet går over et semester og undervisningen består av:

  • Forelesninger (ca. 30 timer).
  • Obligatorisk laboratoriekurs bestående av 5 laboratorieoppgaver (laboratorietid: totalt ca. 40 timer, inkludert prelab). I tillegg kommer forberedelsestid og rapportskriving.
  • Etter at laboratoriekurset er ferdig, blir det kollokvier med eksamensforberedelser (ca. 8 timer).

  Godkjent laboratoriekurs er en forutsetning for å gå opp til avsluttende eksamen.

  Et fullført og godkjent laboratoriekurs er gyldig i seks semestre utover det semesteret det ble godkjent. Etter denne perioden må du gjennomføre laboratoriekurset på nytt for å kunne fremstille deg til eksamen.

   Du må ta med dokumentasjon på at du har bestått HMS0503, HMS0505 og HMS0507 når du møter på første obligatoriske laboratorieundervisning i KJM3400.

   Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning (gjelder også studenter på venteliste), og siste forelesning før laboratoriekurset starter. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall ikke er meldt til Kjemisk institutt før forelesningen starter.

   Det er obligatorisk oppmøte til laboratorieundervisningen og fravær må dokumenteres med legeerklæring eller tilsvarende.

   Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

   Adgang til undervisning

   Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

   Eksamen

   • Avsluttende skriftlig eksamen (4 timer) som teller 100% ved sensurering.

   Dette emnet har et obligatorisk laboratoriekurs som må være godkjent før avsluttende eksamen.

   Hjelpemidler til eksamen

   Godkjent kalkulator.

   Kalkulatoren må oppfylle kravene spesifisert av Matematisk institutt.

   Eksamensspråk

   Dersom emnet undervises på engelsk vil det tilbys eksamensoppgavetekst på norsk og engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

   Karakterskala

   Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

   Adgang til ny eller utsatt eksamen

   Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

   Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

   Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

   Se mer om eksamen ved UiO

   Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. juni 2022 19:24:53

   Fakta om emnet

   Studiepoeng
   10
   Nivå
   Bachelor
   Undervisning
   Vår
   Eksamen
   Vår
   Undervisningsspråk
   Norsk (engelsk på forespørsel)