FARM4110 – Videregående biofarmasi og formuleringsteknologi

Kort om emnet

De viktigste temaene i dette emnet er hvordan fysikalsk-kjemiske og biofarmasøytiske egenskaper påvirker produksjon, kvalitet og biologisk effekt av legemiddelformuleringer. Emnet gir en videreføring i biofarmasi. Ulike formuleringsprinsipper og doseringsformer blir gjennomgått sammen med bruk av radioaktive isotoper til terapi og diagnose.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • Har du avansert kunnskap om galeniske preparaters formulering og fremstilling, holdbarhet og produksjonskontroll.
 • Har du inngående forståelse av preformulering, formulering og biofarmasøytiske aspekter av legemidler, inkl. biologiske legemidler.
 • Har du inngående forståelse for akselererte holdbarhetsstudier og kinetikk.
 • Kan du drøfte årsakene til dårlig biotilgjengelighet og/eller stabilitet av et preparat og vurdere hvilke formuleringstiltak som må settes inn for å optimalisere formuleringen.
 • Kan du i samarbeid med andre gjennomføre avgrenset prosjekt og presentere resultatene i form av en poster.

Opptak og adgangsregulering

Opptak til det 5-årige masterprogrammet i farmasi.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

De obligatoriske HMS-emnene som kreves for studenter på det 5-årige masterprogrammet i farmasi.

Egne obligatoriske forkunnskapskrav gjelder for studenter tatt opp på det 5-årige masterprogrammet i farmasi til og med høsten 2016 og som er overført fra gammel studieplan. Disse er i faglig samsvar med de obligatoriske forkunnskapskravene som gjelder for emnet, men kan være erstattet av emner fra gammel studieplan, samt overgangsemner. Studenter på overgangsordninger kan ta kontakt med studieadministrasjonen for fullstendig oversikt over obligatoriske forkunnskapskrav.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot FRM3000 – Formulering av legemidler

Undervisning

 • 30 timer forelesninger
 • 15 timer studentaktive kollokvier (obligatorisk) - 60 % av oppgavene kreves godkjent
 • 5 timer quiz og grubleoppgaver
 • 5 timer simuleringsstudium (obligatorisk)
 • 15 timer posterprosjekt (obligatorisk)

Obligatorisk deltakelse i undervisningen må være gjennomført og godkjent og obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Gjennomført og godkjent obligatorisk undervisning og godkjente obligatoriske oppgaver er gyldige i 3.år.

Eksamen

Skriftlig (digital) eksamen 4 timer. 

For adgang til eksamen må du ha:

 • gjennomført simuleringsstudiet
 • fått godkjent posterprosjektet
 • fått godkjent at 60 % av presentasjonsoppgavene på kollokviesettene har vært forberedt og at du har deltatt aktivt ved å presentere forberedte presentasjonsoppgaver i kollokviegruppen.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emne:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Avholdes første gang høsten 2020.

Eksamen

Hver høst

Avholdes første gang høsten 2020.

Undervisningsspråk

Norsk