FARM4110 – Videregående biofarmasi og formuleringsteknologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

De viktigste temaene i dette emnet er hvordan fysikalsk-kjemiske og biofarmasøytiske egenskaper påvirker produksjon, kvalitet og biologisk effekt av legemiddelformuleringer. Emnet gir en videreføring i biofarmasi. Ulike formuleringsprinsipper og doseringsformer blir også gjennomgått.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet

 • har du avansert kunnskap om galeniske preparaters formulering og fremstilling, holdbarhet og produksjonskontroll
 • har du inngående forståelse av preformulering, formulering og biofarmasøytiske aspekter av legemidler, inkl. biologiske legemidler (som peptider og proteiner)
 • har du inngående forståelse for akselererte holdbarhetsstudier og kinetikk.
 • kan du drøfte årsakene til dårlig biotilgjengelighet og/eller stabilitet av et preparat og vurdere hvilke formuleringstiltak som må settes inn for å optimalisere formuleringen med særlig vekt på bruk av hjelpemidler
 • kan du i samarbeid med andre gjennomføre avgrenset prosjekt og presentere resultatene i form av en poster

Opptak til emnet

Opptak til det 5-årige masterprogrammet i farmasi.

Obligatoriske forkunnskaper

De obligatoriske HMS-emnene som kreves for studenter på det 5-årige masterprogrammet i farmasi.

Egne obligatoriske forkunnskapskrav gjelder for studenter tatt opp på det 5-årige masterprogrammet i farmasi til og med høsten 2016 og som er overført fra gammel studieplan. Disse er i faglig samsvar med de obligatoriske forkunnskapskravene som gjelder for emnet, men kan være erstattet av emner fra gammel studieplan, samt overgangsemner. Studenter på overgangsordninger kan ta kontakt med studieadministrasjonen for fullstendig oversikt over obligatoriske forkunnskapskrav.

Fritak for emnet:

Farmasiutdanningen er en profesjonsutdanning regulert av fastsatte lover og regler for hva som skal inngå I utdanningen. Fritak for emner innvilges kun hvis alle læringsutbytter gjeldende for utdanningen er dekket.

Overlappende emner

Undervisning

 • 30 timer forelesninger 
 • 15 timer studentaktive kollokvier (obligatorisk) - 60 % av oppgavene kreves godkjent
 • 16 timer laboratorieøvelser med laboratorierapporter (i form av poster presentasjon) (obligatorisk)

Obligatorisk deltakelse i undervisningen må være gjennomført og godkjent og obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Gjennomført og godkjent obligatorisk undervisning og godkjente obligatoriske oppgaver er gyldige i 3 år.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen i Inspera, 4 timer, som teller 100 % ved sensurering. 

For adgang til eksamen må du ha

 • fått godkjent laboratorierapporter (i form av posterpresentasjon)
 • fått godkjent at presentasjonsoppgavene på kollokviesettene har vært forberedt og at du har deltatt aktivt ved å presentere forberedte presentasjonsoppgaver i kollokviegruppen
 • fått godkjent deltakelse i obligatoriske aktiviteter (kollokvier/laboratorieøvelser)

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Trekk fra eksamen:

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emne:

Hjelpemidler til eksamen

Du vil få tilgang til kalkulator i Inspera under eksamen.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk og dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. des. 2020 16:10:39

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk