FARM2130 – Legemiddelanalyse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en basal innføring i analytisk kjemi med relevans til kjemisk kvalitetskontroll av farmasøytiske råvarer og ferdige preparater, og til måling av legemidler, legemiddelmetabolitter og misbrukerstoffer i biologiske prøver. Gjeldende regelverk og offisielle retningslinjer fra blant annet Den Europeiske Farmakopé og European Medicines Agency står sentralt i undervisningen.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet

 • har du kjennskap til kvalitetskrav som stilles til farmasøytiske råvarer og bruksferdige farmasøytiske preparater
 • har du kjennskap til innhold og oppbygning av Den Europeiske Farmakope og tilsvarende lovsamlinger, regelverk og offisielle retningslinjer som gjelder for kjemisk analyse av legemidler
 • har du bred kunnskap om analytisk-kjemiske teknikker, metoder, prosedyrer og deres anvendelser for identifikasjon, renhetstesting og renhetsbestemmelse av farmasøytiske råvarer og for identifikasjon og kvantitativ bestemmelse av virkestoff i bruksferdige farmasøytiske preparater, og kan anvende kunnskapen til å diskutere og begrunne valg av analysemetode
 • har du bred kunnskap om analytisk-kjemiske teknikker, metoder, prosedyrer og deres anvendelser for identifikasjon og kvantitativ bestemmelse av legemidler, legemiddelmetabolitter, rusmidler og dopingmidler i biologiske prøver, og kan anvende kunnskapen til å diskutere og begrunne valg av analysemetode
 • har du grunnlag for selvstendig å kunne planlegge og gjennomføre kvalitative og kvantitative analyser av farmasøytiske råvarer og preparater etter gjeldende regelverk og å anvende IT-verktøy for beregning og presentasjon av resultatene
 • har du grunnlag for å kunne planlegge og gjennomføre enkle analyser for identifikasjon og kvantitativ bestemmelse av legemidler i biologiske prøver og å anvende IT-verktøy for beregning og presentasjon av resultatene

Opptak til emnet

Opptak til det 5-årige masterprogrammet i farmasi.

Obligatoriske forkunnskaper

Egne obligatoriske forkunnskapskrav gjelder for studenter tatt opp på det 5-årige masterprogrammet i farmasi til og med høsten 2016 og som er overført fra gammel studieplan. Disse er i faglig samsvar med de obligatoriske forkunnskapskravene som gjelder for emnet, men kan være erstattet av emner fra gammel studieplan, samt overgangsemner. Studenter på overgangsordninger kan ta kontakt med studieadministrasjonen for fullstendig oversikt over obligatoriske forkunnskapskrav.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger, studentaktiviserende undervisning (f.eks. Flipped classroom, Kahoot/Menti), kollokvier og laboratoriekurs.

 • 30 timer forelesning
 • 10 timer «flipped classroom»
 • 40 timer laboratoriearbeid med innlevering av laboratorierapporter - obligatorisk
 • 25 timer kollokvier

Laboratoriekurset er obligatorisk og må være bestått før studenten kan gå opp til eksamen. Det er obligatoriske oppgaver/innleveringer i forbindelse med laboratoriekurset.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Fullført og godkjent laboratoriekurs og laboratorierapporter er gyldig i 3 år.

Eksamen

4 timer skriftlig digital eksamen.

For adgang til eksamen må du ha:

 • gjennomført alle laboratorieøvelser
 • godkjent alle laboratorieoppgaver

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen. Kalkulator i Inspera vil også være tilgjengelig.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. nov. 2020 14:10:23

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk