FARM4100 – Persontilpasset legemiddelbehandling

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet skal gi studentene kompetanse om komplisert legemiddelbehandling, med eksempler fra pasienter i livets ytterpunkter (barn og eldre) og pasienter som behandles for flere sykdommer. I tillegg skal emnet gi studentene kompetanse i årsaker til individuell variasjon i farmakokinetikk og -dynamikk, effekt og sikkerhet av legemidler, farmasøytiske problemstillinger knyttet til væsketerapi og ernæring, og persontilpasset administrasjon av legemidler. Emnet skal også gi studentene forståelse av tverrprofesjonell samarbeidslæring.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet

 • kan du forklare hvordan farmakokinetikk og -dynamikk kan avvike fra normalpopulasjonen hos barn og eldre, og hvilken betydning dette kan ha for behandlingen med legemidler
 • kan du redegjøre for kliniske utfordringer i behandlingen av pasienter som lider av flere sykdommer
 • kan du redegjøre for ulike årsaker til individuell variasjon i farmakokinetikk og farmakodynamikk av legemidler, og konsekvenser av dette
 • kan du redegjøre for situasjoner hvor persontilpasset administrasjon av legemidler kan være aktuelt, og utfordringer knyttet til slik administrasjon, inkludert farmasøytiske problemstillinger knyttet til væsketerapi og ernæring
 • kan du samarbeide med andre studenter og utarbeide og presentere forslag til optimalisering av behandling for pasientkasuistikker
 • har du kunnskap om betydningen av å kommunisere med og jobbe sammen med annet helsepersonell i en klinisk setting

Opptak til emnet

Opptak til det 5-årige masterprogrammet i farmasi.

Obligatoriske forkunnskaper

De obligatoriske HMS-emnene som kreves for studenter på det 5-årige masterprogrammet i farmasi.

Egne obligatoriske forkunnskapskrav gjelder for studenter tatt opp på det 5-årige masterprogrammet i farmasi til og med høsten 2016 og som er overført fra gammel studieplan. Disse er i faglig samsvar med de obligatoriske forkunnskapskravene som gjelder for emnet, men kan være erstattet av emner fra gammel studieplan, samt overgangsemner. Studenter på overgangsordninger kan ta kontakt med studieadministrasjonen for fullstendig oversikt over obligatoriske forkunnskapskrav.

Fritak for emnet: 

Farmasiutdanningen er en profesjonsutdanning regulert av fastsatte lover og regler for hva som skal inngå I utdanningen. Fritak for emner innvilges kun hvis alle læringsutbytter gjeldende for utdanningen er dekket.

Undervisning

Forelesninger og studentaktiv undervisning, inkludert seminarer, ferdighetstreninger og/eller hospitering/utplassering. Deltagelse i ferdighetstrening i kliniske problemstillinger eller hospitering i klinikk, inkludert  fremlegging av forslag til optimalisering av pasientbehandling (gruppevis) er obligatorisk (opptil 20 t). Hospiteringen er adgangsbegrenset og plasser tildeles gjennom en søknadsprosess.

 • 30 timer forelesning
 • 60 timer studentaktiv undervisning

Obligatorisk deltakelse i undervisningen må være gjennomført og godkjent og obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Søknadsprosess og rangering for hospitering:

 1. Søknad om opptak skjer via Nettskjema. Lenke til nettskjemaet legges ut i Canvasrommet.
 2. Det er et begrenset antall plasser, som kan variere fra år til år. Antall plasser vil bli oppgitt i nettskjemaet
 3. Kun studenter som kan være til stede alle dager vil bli vurdert. 
 4. Studentene rangeres etter en vurdering av egnethet på bakgrunn av begrunnelse i søknadsskjema samt samtale med emneansvarlig
 5. Ved flere aktuelle kandidater vil det foretas en loddtrekning

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Fullført og obligatorisk deltakelse i undervisningen og obligatoriske innleveringer er gyldige i 3 år.

Eksamen

Muntlig eksamen med 1 time forberedelsestid og 45 minutter eksamen. Muntlig eksamen teller 100%.

Dette emnet har obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. nov. 2020 18:10:35

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk