FARM4100 – Persontilpasset legemiddelbehandling

Kort om emnet

Emnet skal gi studentene kompetanse om komplisert legemiddelbehandling, med eksempler fra pasienter i livets ytterpunkter (barn og eldre) og pasienter som behandles for flere sykdommer. I tillegg skal emnet gi studentene kompetanse i årsaker til individuell variasjon i farmakokinetikk og -dynamikk, effekt og sikkerhet av legemidler, farmasøytiske problemstillinger knyttet til væsketerapi og ernæring, og persontilpasset administrasjon av legemidler. Emnet skal også gi studentene forståelse av tverrprofesjonell samarbeidslæring.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • kan du forklare hvordan farmakokinetikk og –dynamikk kan avvike fra normalpopulasjonen hos barn og eldre, og hvilken betydning dette kan ha for behandlingen med legemidler.
  • kan du redegjøre for kliniske utfordringer i behandlingen av pasienter som lider av flere sykdommer.
  • kan du redegjøre for ulike årsaker til individuell variasjon i farmakokinetikk og farmakodynamikk av legemidler, og konsekvenser av dette.
  • kan du redegjøre for situasjoner hvor persontilpasset administrasjon av legemidler kan være aktuelt, og utfordringer knyttet til slik administrasjon, inkludert farmasøytiske problemstillinger knyttet til væsketerapi og ernæring.
  • kan du samarbeide med andre studenter og utarbeide og presentere forslag til optimalisering av behandling for pasientkasuistikker.
  • har du kunnskap om betydningen av å kommunisere med og jobbe sammen med annet helsepersonell i en klinisk setting.

Opptak og adgangsregulering

Opptak til det 5-årige masterprogrammet i farmasi.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

De obligatoriske HMS-emnene som kreves for studenter på det 5-årige masterprogrammet i farmasi.

Egne obligatoriske forkunnskapskrav gjelder for studenter tatt opp på det 5-årige masterprogrammet i farmasi til og med høsten 2016 og som er overført fra gammel studieplan. Disse er i faglig samsvar med de obligatoriske forkunnskapskravene som gjelder for emnet, men kan være erstattet av emner fra gammel studieplan, samt overgangsemner. Studenter på overgangsordninger kan ta kontakt med studieadministrasjonen for fullstendig oversikt over obligatoriske forkunnskapskrav.

Undervisning

Forelesninger og studentaktiv undervisning, inkludert seminarer og/eller hospitering/utplassering. Obligatorisk deltagelse i hospitering og seminarer knyttet til dette, samt obligatorisk fremlegging av forslag til optimalisering av pasientbehandling (gruppevis) (opptil 20 t).

  • 30 timer forelesning
  • 60 timer studentaktiv undervisning

Obligatorisk deltakelse i undervisningen må være gjennomført og godkjent og obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Fullført og obligatorisk deltakelse i undervisningen og obligatoriske innleveringer er gyldige i 3 år.

Eksamen

  • Muntlig eksamen 30 minutter, teller 40 % av karakteren
  • Skriftlig (digital) eksamen 4 timer, teller 60 % av karakteren

Begge eksamener må være bestått for å bestå emnet.

Obligatoriske elementer i undervisningen må være godkjent før eksamen.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Avholdes første gang høsten 2020.

Eksamen

Hver høst

Avholdes første gang høsten 2020.

Undervisningsspråk

Norsk