FYS2150 – Eksperimentalfysikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet tar for seg eksperimentell fysikk som vitenskapelig metode. Studentene lærer om betydningen av ryddighet, nøyaktighet og presisjon i laboratorie-arbeid. Studentene trenes på bruken av skriftlige verktøy gjennom systematisk bruk av labjournal og presentasjon av resultater i rapportform. Et sentralt tema i kurset er statistisk behandling av måledata og tilpasning av fysiske modeller til måledata, samt å identifisere og kvantifisere kilder til feil.

Første del av kurset tar for seg måling av noen grunnleggende fysiske størrelser og vurdering av metodens nøyaktighet og presisjon. Det gis også innføring i bruk av noen vanlige måleinstrumenter.

Siste del av kurset fokuserer mest på å eksperimentelt undersøke fysiske fenomener og eksperimentell etterprøving av fysiske lover.

Hva lærer du?

Læringsmål: Studentene skal kunne:

 • utføre statistisk analyse av måledata og analysere og beregne feilspredning.
 • kritisk bedømme feilkilder og kombinere forskjellige statistiske metoder for å angi nøyaktighet og presisjon på måleresultat og modelltilpasninger.
 • kritisk bedømme andres data, modelltilpasninger og konklusjoner.
 • forstå instrumenters virkemåte, nøyaktighet og presisjon og hvordan man gjennomfører målinger med instrumentet.
 • sammenligne forskjellige prinsipper for måling av samme størrelse og vurdere deres styrker og svakheter.
 • bruke labjournalen som en dokumentasjon på utførte handlinger og målinger og som redskap til systematisk observasjon, vurderinger og diskusjon.
 • fremstille en eksperimentell undersøkelse i form av en rapport som er lettlest, presis og etterrettelig.
 • forklare alle de fysiske fenomener og målemetoder som øvelsene handler om.
 • kritisk vurdere forholdet mellom teori og eksperiment, bedømme hvor kildene til uoverenstemmelse er og foreslå videreutvikling av teori eller eksperiment for å oppnå bedre samsvar.

Holdningsmål: Studentene skal:

 • være innstilt på å arbeide nøyaktig og repeterbart for å oppnå pålitelige resultater.
 • bli opptatt av ryddighet i laboratoriearbeidet og rapporteringen.
 • utvikle et verdisett der etterrettelighet og sporbarhet er sentrale.

;

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

Følgende emner må være bestått før første obligatorisk laboratorieundervisning i FYS2150:

For studenter som tok FYS2150 våren 2015 eller seinere gjelder at FYS2150 ikke kan inngå i grad før følgende emner er bestått:

Overlappende emner

Undervisning

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Fysisk institutt studieinfo@fys.uio.no før forelesningen starter

Emnet går over ett semester. Det blir 5 laboratorietimer per uke gjennom semesteret. Obligatorisk innlevering av prelabøvinger, labjournaler og labrapporter .

For å kunne delta på obligatorisk laboratorieundervisning i FYS2150 er det et krav at følgende emner er bestått i forkant:

Du må ta med dokumentasjon på at du har bestått HMS0503 - Laboratoriesikkerhet og HMS0505 - El-sikkerhet når du møter på første obligatoriske laboratorieundervisning i FYS2150.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

To dagers hjemmeeksamen som teller 100% av karakteren.

Hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. nov. 2020 11:11:35

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk