FYS2169 – Statistisk mekanikk og termisk fysikk - Seminarvariant

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Eksamen etter gjenåpningen

Eksamen uten fysisk oppmøte er hovedregelen høsten 2021, også etter gjenåpningen. Se semestersiden for informasjon om eksamen i ditt emne. Se også mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet i 2021.

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i statistisk mekanikk og termodynamikk. Statistisk mekanikk gir et begrepsmessig og teoretisk fundament for termodynamikk og tidens retning i makroskopiske systemer. Termodynamikk er teorien for systemer med mange partikler bygget på noen få aksiomer - termodynamikkens lover. Vi anvender teoriene på en rekke systemer slik som gasser, væsker, faste stoffer og blandinger og ser på anvendelser innen materialer, kjemi, biologi, geofag og teknologi. Vi lærer å bygge modeller hvor vi finner oppførselen til store systemer fra vekselvirkningen mellom enkeltpartikler. Vi utforsker systemer med enkel teori, numeriske metoder som molekylær dynamikk og Monte Carlo-metoder, og eksperimentelle metoder som gir reelle data vi kan analysere.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • behersker du grunnleggende statistiske metoder og begreper som sannsynlighet, tilfeldige variabler, forventningsverdi og varians; kjenner estimatorer for disse og vanlige sannsynlighetsfordelinger, og du kan anvende kombinatoriske metoder på statistiske problemer.
 • behersker du å sette opp modeller for og analysere enkle systemer i det mikrokanoniske, kanoniske og stor-kanoniske systemet; du mestrer modellene for spinn-systemer, ideell gass og Einstein-krystallen og anvendelser av disse; og du kjenner til hvordan modellene kan brukes til å beskrive systemer med realistiske vekselvirkninger.
 • mestrer du overgangen fra en mikroskopisk til en makroskopisk beskrivelse gjennom statistisk mekanikk; kjenner og kan anvende termodynamikkens lover og fri-energi prinsipper; kan beskrive termodynamiske prosesser og varmemaskiner; og du mestrer bruk av kjemisk potensial til å beskrive diffusiv likevekt, faselikevekt og kjemiske prosesser.
 • behersker du en statistisk-mekanisk beskrivelse av kvante-gasser og kan beskrive Fermi- og Bose-statistikk for elektron-, boson-, og foton-gasser; du kjenner til Fermi-energi og kan bruke tilstandstetthet til å finne partikkeltall og energi teoretisk og numerisk.
 • er du trent i å finne de viktigste vekselvirkningene i et system, lage forenklede modeller, og analysere den makroskopiske oppførselen med teoretiske, numeriske og symbolske metoder med spesiell vekt på simuleringer med Monte Carlo-metoder og molekylær dynamikk.
 • kjenner du anvendelser av statistisk mekanikk og termodynamikk i eksempler fra andre disipliner som materialvitenskap, kjemi, og biologi.

Opptak til emnet

Emnet er kun for studenter som har FYS2160 – Termodynamikk og statistisk fysikk som et obligatorisk emne i sin utdanningsplan, og som har vært på utveksling høsten før, og som dermed ikke har hatt anledning til å følge FYS2160 – Termodynamikk og statistisk fysikk.

Studenter som ønsker opptak må søke om dette til studieinfo@fys.uio.no

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

Følgende emner må tas før første obligatorisk laboratorieundervisning i FYS2169:

Overlappende emner

Undervisning

Emnet er et selvstudiumsemne, med omkring én times ukentlig veiledningsseminar.

 • 2 obligatoriske laboratorieoppgaver
 • 3 obligatoriske oppgaver

Alle de tre obligatoriske oppgavene og de to laboratorieøvelsene må være godkjent før avsluttende eksamen.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

 • Avsluttende muntlig eksamen som teller 100% av avsluttende karakter.

Tre obligatoriske oppgaver og to laboratorieøvelser må være godkjent før avsluttende eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres utsatt eksamen i starten av neste semester for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen.

Det arrangeres ny eksamen for studenter som ikke består ordinær eksamen.

Studenter som trekker seg under eksamen blir ikke tilbudt ny eksamen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 5. des. 2021 13:12:17

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår

Emnet tilbys ikke våren 2022.

Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk