GEO1100 – Jordens utvikling

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Dette emnet gir en innføring i jordens utvikling fra dannelsen av solsystemet til menneskets tidsalder. Sentrale temaer er jordens oppbygning, hovedbergarter, platetektonikk, dannelse av havbunn og kontinenter, fjellkjeder, tidligere tiders klima, istider, dagens klima, hav og atmosfære. Det legges vekt på koblingen mellom jordens indre og ytre prosesser og samspillet mellom litosfære, hydrosfære, kryosfære, atmosfære, biosfære og antroposfære. Emnet tar også for seg geofagets rolle i samfunnet i dag, inkludert bærekraftsmålene.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet vil du kunne:

 • beskrive og forstå dannelsen og utviklingen av jorden
 • se sammenhengen mellom jordens indre og ytre krefter, hav og land, og jordens topografi, klima og betingelser for liv
 • gi matematiske beskrivelser av enkle jordprosesser
 • forklare hvorfor jorden er unik i vårt solsystem
 • diskutere menneskets påvirkning av jordsystemet
 • forstå biogeografiske mønstre
 • drøfte grunnlaget for rekonstrusjoner av fortidens miljø og klima
 • forstå geofagets egenart og rolle i en bærekraftig utvikling

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

Det er obligatoriske feltkurs og ekskursjoner i emnet. Før feltkurs/ ekskursjon er det et krav at du har bestått et HMS kurs i feltsikkerhet.

  Overlappende emner

  Undervisning

  3x2 timer forelesninger i kombinasjon med øvelser, datalab og gruppearbeid hver uke. Inntil 6 øvelser og muntlig gruppepresentasjon om valgfritt tema skal være godkjent for å kunne fremstille seg for avsluttende skriftlig eksamen.

  Det er inntil 4 dager obligatorisk feltkurs. Feltkurset har et obligatorisk informasjonsmøte tidlig i semesteret.

  Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no).

  Vi forbeholder oss retten til å endre undervisningsform og eksamen i semester hvor det er oppmeldt 5 eller færre studenter.

  Generell informasjon om ekskursjoner ved Institutt for geofag.

  Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

  Kostnader ved å ta emnet

  Feltkurset er obligatorisk og har en egenandel på 150 kroner døgnet.

  Eksamen

  • Inntil 6 øvelser og muntlig gruppepresentasjon om valgfritt tema skal være godkjent for å kunne fremstille seg for avsluttende skriftlig eksamen.
  • En skriftlig feltrapport teller 20%.
  • Rapport om geofaglig tema teller 20%.
  • Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) teller 60%.
  • Både skriftlig feltrapport, rapport om geofaglig tema og avsluttende skriftlig eksamen må være bestått hver for seg for å bestå kurset. 

  Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

  Hjelpemidler til eksamen

  Ingen hjelpemidler tillatt.

  Eksamensspråk

  Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

  Karakterskala

  Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

  Adgang til ny eller utsatt eksamen

  Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

  Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

  Se mer om eksamen ved UiO

  Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. okt. 2020 22:12:22

  Fakta om emnet

  Studiepoeng
  10
  Nivå
  Bachelor
  Undervisning
  Høst
  Eksamen
  Høst
  Undervisningsspråk
  Norsk