Dette emnet er erstattet av GEO2320 – Oseanografi.

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Havenes fysiske struktur og sirkulasjon, volum-, salt- og energibudsjetter, de fysiske prosesser som påvirker dette.

Hva lærer du?

Studentene skal være fortrolige med havvannets fysiske egenskaper. De skal kunne forstå begreper som stabilitet og potensiell tetthet og kunne skissere energiutvekslingen med atmosfæren og de fysiske prosesser som styrer denne. De skal være fortrolige med virkemåten av elementære måleinstrumenter og skal forstå betydningen av måledata presentert i et T-S-diagram. Studentene skal ha en god oversikt over den generelle havsirkulasjonen, forstå drivkreftene og mekanismene bak de forskjellige typer sirkulasjon og ha oversikt over hvor i verdenshavene bunnvannet dannes og oppstrømning foregår.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Følgende emne må tas før første felttur/ekskursjon i GEF2610:

For studenter som tar GEF2610 våren 2015 eller senere gjelder at GEF2610 ikke kan inngå i grad før følgende emner er bestått:

Se eventuelt egen nettside for overgangsordninger mellom gamle og nye HMS-emner.

Anbefalte forkunnskaper

MAT1100 – Kalkulus eller tilsvarende matematikkunnskaper, og GEF1000 – Klimasystemet (nedlagt) (for FAM-studenter), GEO1030 – Vind, strøm og klima (nedlagt) (for GEO-studenter), eller GEF1100 – Klimasystemet (nedlagt).

Overlappende emner

8 studiepoeng overlapp mot GEF1600 – Fysisk oseanografi (nedlagt)

Studenter som tar både GEF1600 og GEF2610 får kun 12 sp for disse to emnene tilsammen.

Undervisning

Forelesninger og kollokvier tilsvarende 4 timer pr. uke. Et en-dags feltkurs i Oslofjorden. Det kreves godkjenning av 2 obligatoriske oppgaver og en feltrapport.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen, epost adresse: studieinfo@geo.uio.no

Vi forbeholder oss retten til å avlyse undervisning i dette emnet i semestre hvor færre enn 3 studenter tas opp.

For å kunne delta på obligatorisk feltundervisning/ekskursjoner er det et krav at følgende emner må være bestått tidligere enn første felttur/ekskursjon i GEF2610:

Du må ta med dokumentasjon på at du har bestått HMS0504 når du møter på første felttur/ekskursjon i GEF2610:.

Generell informasjon om ekskursjoner ved Institutt for geofag.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Det kreves godkjenning av 2 obligatoriske oppgaver og en feltrapport før studenten kan ta avsluttende eksamen.

Skriftlig midtveiseksamen, 1 time (vektes 25 %). Skriftlig slutteksamen, 3 timer (vektes 75 %). Endelig karakter baseres på hver av de to eksamensdelene.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Dette emnet ble periodisk evaluert våren 2013 (pdf).

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2018

Emnet videreføres som GEO2320 høsten 2019.

Eksamen

Høst 2018

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)