GEG2250 – Innføring i landmåling, fotogrammetri og romlig analyse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet vil formidle teori om kartprojeksjoner og koordinatsystem, samt det teoretiske grunnlaget for datafangst i landmåling (GPS etc.) og fotogrammetri (flyfotoanalyse). Det legges her vekt på praktiske øvinger i datafangst, bearbeidelse og presentasjon av data fra landmåling og fotogrammetri. Emnet gir så videre en spesialisering i romlig analyse av geografisk informasjon, med vekt på analyse av geofaglige prosesser. Det legges vekt på kunnskap innenfor interpolasjon, geostatistikk og generering/analyse av digitale terrengmodeller (DEMs).

Hva lærer du?

Kunnskaper

Ved fullført emne

 • har studenten innsikt i metoder for stadfesting av geografiske data, i både teori (metoder og matematisk grunnlag) og praktisk utføring.
 • har studenten kunnskap om prinsippene til interpolasjon og geostatistikk
 • forstår studenten prinsipper og kan anvende en multi-kriteria analyse

Ferdigheter

Ved fullført emne

 • Kan studenten gjennomføre enkle landmålingsoppgaver ved hjelp av avansert GPS utstyr
 • Forstår studenten kartprojeksjoner
 • Kan studenten gjennomføre enkel datainnsamling ved hjelp av digital fotogrammetri basert på flyfoto

Generell kompetanse:

Emnet har som målsetting å fremme studentenes vitenskapelige nysgjerrighet rundt emnets temaer, sammen med kritisk refleksjon av representativitet, nøyaktighet og viktigheten av geodata og resultater avledet av disse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet har plass til 16 studenter. Ved flere søkere enn plasser rangeres søkerne slik:

1. Studenter på bachelorprogrammet Geofag: geologi, geofysikk og geografi, studieretning geografi og hydrologi

2. Studenter på bachelorprogrammet Geofag: geologi, geofysikk og geografi, studieretning geologi og geofysikk

3. Studenter på masterprogrammet Geosciences, studieretning naturgeografi, hydrologi og geomatikk, som har fått godkjent søknad om å inkludere emnet som del av sitt MSc pensum*

4. MN bachelorstudenter

5. Nye enkeltemnestudenter

*Emnet vil kunne inngå i masterprogrammet Geosciences, studieretning naturgeografi, hydrologi og geomatikk etter søknad, særlig for studenter som trenger GIS/Landmåling som teknikk i masteroppgaven. Dette gjelder særlig studenter fra andre læresteder enn UiO.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Følgende emner må tas før undervisningsstart i GEG2250:

For studenter som tok GEG2250 våren 2015 eller senere gjelder at GEG2250 ikke kan inngå i grad før følgende emner er bestått:

For studenter som tar GEG2250 våren 2016 eller senere gjelder i tillegg at GEG2250 ikke kan inngå i grad før følgende emne er bestått:

Se eventuelt egen nettside for overgangsordninger mellom gamle og nye HMS-emner.

Anbefalte forkunnskaper

GEO1010 – Naturgeografi (nedlagt), innføring i GIS.

Undervisning

Forelesinger opp til 4 timer i uken og øvelser opp til 4 timer i uken. Obligatorisk feltkurs (3-4 dager) mot slutten av semesteret. Dagsbesøk av næringsliv/offentlige institusjoner.

Det er to obligatoriske oppgaver som teller til sluttkarakteren. Arbeidet fra feltkurset inngår i en av de obligatoriske oppgavene. Det vil være øvelsesoppgaver hver uke, rapporter fra 4 av dem vil bli evaluert til godkjent/ikke godkjent.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen, epost adresse: studieinfo@geo.uio.no

For å kunne delta i undervisningen er det et krav at følgende emner må være bestått før undervisningen starter:

Du må kunne dokumentere at du har bestått HMS0504 første gang du møter til undervisning.

Generell informasjon om ekskursjoner ved Institutt for geofag.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Opp til 4 skriftlige øvelsesrapporter må være godkjent for at du skal få gå opp til avsluttende eksamen.

To skriftlige obligatoriske oppgaver (teller til sammen ca 40%).

Skriftlig avsluttende eksamen (3 timer) teller ca 60%. Endelig karakter settes etter en samlet vurdering av eksamensdelene.

Hjelpemidler

Kalkulator.

Eksamensspråk

Norsk. Studentene kan svare på engelsk eller et skandinavisk språk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Dette emnet ses i sammenheng med GEO3460 – Landmåling, fotogrammetri og romlig analyse, GEO4460 – Landmåling, fotogrammetri og romlig analyse ved praktisering av tregangersregelen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2018

Emnet videreføres som GEO3460 våren 2019.

Eksamen

Vår 2018

Undervisningsspråk

Norsk

Dette emnet undervises kun på norsk fra og med våren 2016.