GEO3460 – Landmåling, fotogrammetri og romlig analyse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet vil formidle teori om kartprojeksjoner og koordinatsystem, samt det teoretiske grunnlaget for datafangst i landmåling (GPS ovs.) og fotogrammetri (flyfotoanalyse). Det legges vekt på praktiske øvinger i datafangst, bearbeidelse og presentasjon av data fra landmåling og fotogrammetri. Emnet gir så videre en spesialisering i romlig analyse av geografisk informasjon, med vekt på analyse av geofaglige prosesser. Det vektlegges kunnskap innenfor interpolasjon, geostatistikk og generering/analyse av digitale terrengmodeller (DEMs).

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet vil du:

 • Ha innsikt i metoder for stedfesting av geografiske data, i både teori (metoder og matematisk grunnlag) og praktisk utføring.
 • Ha kunnskap om prinsippene til interpolasjon og geostatistikk.
 • Ha forståelse av prinsipper for bruk av og kan anvende en multikriterieanalyse.
 • Kunne gjennomføre enkle landmålingsoppgaver ved hjelp av avansert GPS-utstyr, samt forstå kartprojeksjoner.
 • Kunne gjennomføre enkel datainnsamling ved hjelp av digital fotogrammetri basert på flyfoto.

Opptak til emnet

Kursene GEO3460 og GEO4460 har felles opptakskapasitet og tar maksimalt opp 20 studenter. Dersom det er flere enn 20 søkere, vil opptak bli gitt i følgende rekkefølge: 

 1. Studenter på Geofag (master - to år), studieretningene: • Geofarer og geomekanikk • Geomorfologi og geomatikk • Sedimentologi, paleontologi og stratigrafi, som har emnet som obligatorisk eller anbefalt. Bachelor studenter (ikke prioritert rekkefølge) i følgende program: • Geofag: geologi, geofysikk og geografi (bachelor) (videreført) • Geofysikk og klima (bachelor) • Geologi og geografi (bachelor), der emnet er obligatorisk.
 2. Andre bachelor- og masterstudenter i geofag.

 3. Utvekslingsstudenter på bachelor og masternivå, samt andre bachelor og masterstudenter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO.

 4. Enkeltemnestudenter på bachelor og masternivå.

Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe avhengig av om de er på bachelor eller masternivå. For studenter som stiller likt ved plassbegrensning blir opptak avgjort ved loddtrekning.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

Det er obligatoriske feltkurs og ekskursjoner i emnet. Før feltkurs/ ekskursjoner er det et krav at du har bestått et HMS kurs i feltsikkerhet.

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger opp til 6 timer per uke, samt opp til 4 timer øvelser per uke. Dagsbesøk fra næringsliv/offentlige institusjoner. Det vil være øvelsesoppgaver hver uke, og rapporter fra 4 av dem vil bli evaluert til godkjent/ikke godkjent.Det gis to obligatoriske oppgaver som teller med i sluttkarakteren.

Ett obligatorisk feltkurs på 3-4 dager ved slutten av semesteret. Arbeidet fra feltkurset inngår i en av de obligatoriske oppgavene som teller med i sluttkarakteren.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no).

Generell informasjon om ekskursjoner ved Institutt for geofag.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Vi forbeholder oss retten til å endre undervisning- og vurderingsformen i emner i semester hvor 5 eller færre studenter er tatt opp til emnet. 

Eksamen

 • Opp til 4 skriftlige øvelsesrapporter skal være godkjent før du kan framstille deg til avsluttende skriftlig eksamen.
 • To skriftlige obligatoriske oppgaver teller til sammen ca 40%.
 • Skriftlig avsluttende eksamen (3 timer) teller ca 60%.
 • Endelig karakter settes etter en samlet vurdering av eksamensdelene.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Det regnes også som 1 av 3 forsøk på eksamen i dette emnet dersom du tar eksamen i ett eller flere av følgende emner: 

Hjelpemidler til eksamen

Godkjent kalkulator.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på norsk. Hvis emnet undervises på engelsk vil oppgaven kun gis på engelsk. Du kan svare på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. okt. 2020 13:13:36

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)