BIOS3070 – Biogeokjemi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

Ved MN-fakultetet er det våren 2022 fysisk undervisning, men det kan fortsatt forekomme tilfeller av digital undervisning eller hybridundervisning.

Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Kort om emnet

Klodens miljø er tett knyttet til de globale kretsløpene av karbon og andre nøkkelelementer som nitrogen, fosfor og jern. Disse elementene er også knyttet til biologisk produksjon, diversitet og økosystemtjenester, til den kjemiske sammensetningen av miljøet. Emnet fokuserer på koblingen mellom biologiske, geologiske og kjemiske prosesser, på vekselvirkningen mellom klima og miljø, og hvordan menneskelig aktivitet påviser disse prosessene.

Forelesninger, datalab og workshop i emnet holdes felles med KJM3070 – Biogeokjemi og KJM4070 – Biogeokjemi. Kollokviene holdes særskilt for de to fagområdene.

Hva lærer du?

Etter å ha gjennomført emnet skal du:

 • Ha kjennskap til jordas utvikling og de viktigste biogeokjemiske reaksjonene i luft og på land.
 • Ha kunnskap om de biogeokjemiske kretsløpene til karbon, nitrogen, fosfor, svovel og kvikksølv.
 • Kunne forklare hvilke biogeokjemiske prosesser som styrer disse globale syklusene.
 • Kunne forklare hvordan disse kretsløpene er koblet sammen.
 • Kunne forklare hvorfor og hvordan det biogeokjemiske systemet er i endring, samt forståelse av usikkerheter knyttet til slike endringer.
 • Kunne forklare hvordan klimaet påvirker og påvirkes av sentrale biogeokjemiske prosesser.
 • Ha ferdigheter i bruk av dataprogram for spesiering av forbindelser i naturlige komplekse vannprøver.
 • Kunne utføre enkle massebalanseberegninger

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Prioritet vil bli gitt til studenter på bachelorprogrammet i biovitenskap.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg må følgende emne være tatt før første laboratorieøvelse: 

HMS0503 – Laboratoriesikkerhet

Grunnleggende kunnskaper i kjemi og økologi

Undervisning

 • Forelesninger

 • Kollokvier

 • Obligatorisk miljødata workshop

 • Obligatorisk lab 

 • Obligatoriske innleveringer

Alle obligatoriske øvelser må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Obligatorisk frammøte første dag. Dette gjelder også for de som er på venteliste. Du mister plassen på emnet dersom forfall til første forelesning ikke er meldt til studieadministrasjonen studieinfo@ibv.uio.no før forelesningen starter. Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i 3 år.

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

 • Skriftlig eksamen som teller 100% ved sensurering.

Dette emnet har obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: KJM3070 – Biogeokjemi KJM4070 – Biogeokjemi

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. mai 2022 05:16:02

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)