Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler hvordan protein- og lipidmolekyler bygger membraner og hvordan disse fungerer i celler og deres ulike organeller, i samspill med cellenes cytoskjelett og ekstracellulær matriks i vev og organismer. Kurset dekker også mekanismene for hvordan nylagede proteiner sorteres og transporteres til riktig sted i celler og vev for å utføre sin biologiske aktivitet. Cellebiologiske grunnprinsipper anvendes for å forklare signaloverføring og immunologiske mekanismer.

Hva lærer du?

 

Etter å ha fullført emnet skal du kunne:

 • forklare hvordan cellulære membraner er bygget opp og fungerer og hvordan membrantransport foregår i en eukaryot celle, samt hvordan molekyler passerer gjennom membraner og disse mekanismenes fysiologiske betydning.
 • redegjøre for hvordan proteiner nydannes, modifiseres, sorteres og transporteres til ulike målmembraner og organeller i cellen, basert på informasjon i proteinmolekylenes egen struktur.
 • forstå hvordan celler gir og mottar signaler og forstå hvordan dette er viktig for regulering av celledeling, celledød og immunforsvaret.
 • diskutere eukaryote cellers og deres organellers evolusjonsmessige opphav og hvordan celle-adhesjon og adhesjon til ekstracellulær matriks bygger vev og   organismer.
 • lese original- og oversiktsartikler om cellebiologiske emner og i samarbeid med andre studenter presentere de sentrale delene av disse på en egnet måte til medstudenter.
 • Analysere og vurdere immunologiske tester i laboratoriet.

 

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Prioritet vil bli gitt til studenter på bachelorprogrammet i biovitenskap.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

HMS0503 – Laboratoriesikkerhet må være bestått før oppstart av laboratorieøvelser i dette emnet.  

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot MBV3010 – Videregående cellebiologi (videreført)

Undervisning

Undervisningen blir gitt som

 • forelesninger (54 timer)
 • kollokvier (24 timer), gruppearbeid (ca 10 timer)
 • laboratorieøvelser, (5 timer).

Det forutsettes aktiv deltakelse i undervisningen. Laboratorieundervisningen, gruppeoppgaven og kollokviene er obligatorisk.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning og til laboratorieøvelsene for studenter som skal følge undervisning i emnet, også studenter på venteliste. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

 

Godkjente laboratorierapporter er gyldig i tre år.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

 • Skriftlig 3 timers avsluttende eksamen

Laboratoriejournalene, gruppeoppgave og enkelte innleverte kollokviebesvarelser må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emner: MBV3010 – Videregående cellebiologi (videreført)

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Undervises første gang vår 2019

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)