Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet omhandler hvordan protein- og lipidmolekyler bygger membraner og hvordan disse fungerer i celler og deres ulike organeller, i samspill med cellenes cytoskjelett og ekstracellulær matriks i vev og organismer. Kurset dekker også mekanismene for hvordan nylagede proteiner sorteres og transporteres til riktig sted i celler og vev for å utføre sin biologiske aktivitet. Cellebiologiske grunnprinsipper anvendes for å forklare signaloverføring og immunologiske mekanismer.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du kunne:

 • forklare hvordan cellulære membraner er bygget opp og fungerer og hvordan membrantransport foregår i en eukaryot celle, samt hvordan molekyler passerer gjennom membraner og disse mekanismenes fysiologiske betydning.

 • redegjøre for hvordan proteiner nydannes, modifiseres, sorteres og transporteres til ulike målmembraner og organeller i cellen, basert på informasjon i proteinmolekylenes egen struktur.

 • forstå hvordan celler gir og mottar signaler og forstå hvordan dette er viktig for regulering av celledeling, celledød og immunforsvaret.

 • diskutere eukaryote cellers og deres organellers evolusjonsmessige opphav og hvordan celle-adhesjon og adhesjon til ekstracellulær matriks bygger vev og organismer.

 • lese original- og oversiktsartikler om cellebiologiske emner og i samarbeid med andre studenter presentere de sentrale delene av disse på en egnet måte til medstudenter.

 • Analysere og vurdere immunologiske tester i laboratoriet.

Opptak til emnet

Prioritet vil bli gitt til studenter på bachelorprogrammet i biovitenskap.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

HMS0503 – Laboratoriesikkerhet må være bestått før oppstart av laboratorieøvelser i dette emnet.  

BIOS1110 – Celle- og molekylærbiologi BIOS1130 – Biokjemi I BIOS1120 – Fysiologi

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen blir gitt som

 • forelesninger

 • kollokvier, gruppearbeid

 • laboratorieøvelse

Det forutsettes aktiv deltakelse i undervisningen. Laboratorieundervisningen, gruppeoppgaven og kollokviene er obligatorisk.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning og til laboratorieøvelsen for studenter som skal følge undervisning i emnet, også studenter på venteliste. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen, før forelesningen starter. Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Godkjent laboratorierapport er gyldig i tre år.

Eksamen

 • Skriftlig 3 timers avsluttende eksamen

Laboratorierapport, gruppeoppgave og enkelte innleverte kollokviebesvarelser må være godkjent for å få adgang til eksamen. Godkjent laboratorierapport er gyldig i 3 år.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emner: MBV3010 – Videregående cellebiologi (videreført)

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. okt. 2020 02:16:23

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Engelsk