BIOS4000 – Design og analyse av biologiske studier

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en grundig innføring i viktige aspekter rundt design av biologiske studier og statistisk analyse i biologi. Det legges vekt på bruk av statistiske modeller for å kunne trekke slutninger om biologiske mønstre og prosesser. Gjennom prosjektarbeid, regneøvelser og dataøvelser får du grunnleggende ferdigheter i moderne biologisk forskning. Det statistiske programmeringsmiljøet R benyttes gjennom hele kurset.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet forventes du ha følgende kompetanse:

  • Forstå forskjellen mellom observasjonsstudier og eksperimenter, og kunne vurdere resultater fra ulike typer studier i en biologisk sammenheng.
  • Forstå betydningen av begrepene pseudoreplikasjon, sammenblanding (konfundering), eksperimentell kontroll, randomisering, sampling skjevhet, stratifisert sampling og blokking i sammenheng med planlegging og analyse av biologiske studier.
  • Kunne utføre Monte Carlo-simuleringer for å vurdere ulike studiedesigner og statistiske modeller.
  • Kunne tilpasse biologisk relevante modeller basert på normalfordeling, binomisk fordeling og Poisson-fordeling (GLM), og kunne beregne lineære kontraster og prediksjoner med konfidensintervaller fra disse tilpassingene, samt å kunne vurdere hvor godt disse modellene passer til data.
  • Kunne tilpasse hierarkiske modeller med normalfordelte responsvariabler og tolke disse.
  • Kunne vurdere kilder til forventningsskjevhet i modeller som tilpasses biologiske data, herunder effekter av sampling skjevhet, målefeil i forklaringsvariabler (attenuasjon) og frafall av studieenheter gjennom studiets forløp.
  • Kunne forstå og sette seg inn litteratur som bygger på kursets innhold og kunne presentere dette muntlig på en pedagogisk måte for medstudenter.

Opptak til emnet

Obligatoriske forkunnskaper

STK1000 – Innføring i anvendt statistikk eller tilsvarende.

Elementære forkunnskaper i  programmering tilsvarende innholdet i BIOS1100 – Innføring i beregningsmodeller for biovitenskap er sterkt anbefalt. 

Andre anbefalte forkunnskaper er  BIOS1110 – Celle- og molekylærbiologi BIOS1120 – Fysiologi BIOS1140 – Evolusjon og genetikk BIOS2100 – Generell økologi

Overlappende emner

Undervisning

Emnet består av forelesninger, oppgave-løsning med veiledning, obligatoriske innleveringer og et obligatorisk litteraturstudium med muntlig forelesning for medstudenter (individuelt eller i grupper av 2). Første forelesning er obligatorisk. Alt kursmateriell er på engelsk, alle rapporter må skrives på engelsk. 

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning for studenter som skal følge undervisning i emnet. Du mister plassen på emnet dersom forfall til første forelesning ikke er meldt til studieinfo@ibv.uio.no før forelesningen starter.

Godkjente obligatoriske elementer er gyldige i 3 år.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen (4 timer) som teller 100% av karakteren.

De obligatoriske elementene i emnet må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Godkjente obligatoriske elementer er gyldige i 3 år.

 

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk. Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: BIOS3000 – Design og analyse av biologiske studier, BIO2150 – Biostatistikk og studiedesign (nedlagt), BIO2130 – Biostatistikk (nedlagt), BIO2110 – Eksperimentell økologi (nedlagt)

Hjelpemidler til eksamen

Hjelpemiddel tillatt, mer informasjon vil bli gitt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. nov. 2020 18:14:24

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Engelsk