Kort om emnet

Emnet gir en grundig innføring i viktige aspekter rundt design av biologiske studier og statistisk analyse i biologi. Det legges vekt på bruk av statistiske modeller for å kunne trekke slutninger om biologiske mønstre og prosesser. Gjennom prosjektarbeid, regneøvelser og dataøvelser får du grunnleggende ferdigheter i moderne biologisk forskning. Det statistiske programmeringsmiljøet R benyttes gjennom hele kurset.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet forventes du ha følgende kompetanse:

  • Forstå forskjellen mellom observasjonsstudier og eksperimenter, og kunne vurdere resultater fra ulike typer studier i en biologisk sammenheng.
  • Forstå betydningen av begrepene pseudoreplikasjon, sammenblanding (konfundering), eksperimentell kontroll, randomisering, sampling skjevhet, stratifisert sampling og blokking i sammenheng med planlegging og analyse av biologiske studier.
  • Kunne utføre Monte Carlo-simuleringer for å vurdere ulike studiedesigner og statistiske modeller.
  • Kunne tilpasse biologisk relevante modeller basert på normalfordeling, binomisk fordeling og Poisson-fordeling (GLM), og kunne beregne lineære kontraster og prediksjoner med konfidensintervaller fra disse tilpassingene, samt å kunne vurdere hvor godt disse modellene passer til data.
  • Kunne tilpasse hierarkiske modeller med normalfordelte responsvariabler og tolke disse.
  • Kunne vurdere kilder til forventningsskjevhet i modeller som tilpasses biologiske data, herunder effekter av sampling skjevhet, målefeil i forklaringsvariabler (attenuasjon) og frafall av studieenheter gjennom studiets forløp.
  • Kunne forstå og sette seg inn litteratur som bygger på kursets innhold og kunne presentere dette muntlig på en pedagogisk måte for medstudenter.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Prioritet vil bli gitt til studenter på bachelorprogrammet i biovitenskap.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

STK1000 – Innføring i anvendt statistikk eller tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper

Elementære forkunnskaper i  programmering tilsvarende innholdet i BIOS1100 – Innføring i beregningsmodeller for biovitenskap er sterkt anbefalt. 

Andre anbefalte forkunnskaper er 
BIOS1110 – Celle- og molekylærbiologi
BIOS1120 – Fysiologi
BIOS1140 – Evolusjon og genetikk
BIOS2100 – Generell økologi

Overlappende emner

Undervisning

Emnet består av forelesninger, oppgave-løsning med veiledning, obligatoriske innleveringer og et obligatorisk litteraturstudium med muntlig forelesning for medstudenter (individuelt eller i grupper av 2). Første forelesning er obligatorisk. Alt kursmateriell er på engelsk, alle rapporter må skrives på engelsk. Undervisningen vil være på engelsk med mindre alle studenter foretrekker undervisning på norsk.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen (4 timer) som teller 100% av karakteren.

De obligatoriske elementene i emnet må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Hjelpemiddel tillatt, mer informasjon vil bli gitt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emner BIOS3000 – Design and analysis of biological studies

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Undervises første gang vår 2020

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Engelsk