BIOS5412 – Miljøgifter i økosystem og mennesker: eksponering og akkumulering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

I lys av nye koronarestriksjoner vil vi i starten av vårsemesteret 2022 tilrettelegge for digital undervisning, og samtidig forsøke å opprettholde et fysisk tilbud der det er mulig. Vi håper det blir mulig med mer fysisk undervisning senere i semesteret. Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Les også om gjennomføring av utsatt eksamen høstsemesteret 2021.

Kort om emnet

Emnet omhandler hvordan miljøgifter fordeles miljøet og taes opp i ulike økosystemer og mennesker. Emnet fokuserer spesielt på mekanismer og prosesser som er viktige for fordeling og anrikning av miljøgifter, og hvordan disse prosessene påvirkes av andre stressorer, organismenes fysiologiske og økologiske tilpasninger, livshistorietrekk og fylogenetiske historie. Emnet omfatter både ulike økosystemer med deres organismer og mennesker.

Hva lærer du?

Emnet vil gi inngående kunnskap om hvordan ulike miljøgifter fordeles i miljøet og i ulike økosystem, og hvordan de akkumulerer i planter, dyr og mennesker.

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

 • Kunnskap om viktige drivere av fordeling og akkumulering av ulike miljøgifter, deriblant miljømessige, kjemiske, fysiske, fysiologiske og økologiske faktorer.
 • Kunnskap om ulike metode for å kartlegge eksponering for miljøgifter i økosystemene og til menneske, samt å beskrive deres grad av opptak og biomagnifisering.
 • Kunnskap om eksponerings- og akkumuleringsmodeller, statistiske verktøy innen økotoksikologi, samt beregning og forståelse av ulike akkumuleringsmål.

;

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

PhD-kandidater må melde seg opp til BIOS9412 – Miljøgifter i økosystem og mennesker: eksponering og akkumulering

Emnene BIOS5412 og BIOS9412 har felles opptak. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

 1. PhD-kandidater og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan. Studenter I toksikologi og miljøvitenskap prioriteres først.

 2. Andre Master-, PhD-kandidater og hospitanter

 3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter

 4. Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

Obligatoriske forkunnskaper

HMS0503 – Laboratoriesikkerhet

HMS0504 – Feltsikkerhet

BIO4500 – Generell toksikologi (videreført)

BIOS1120 – Fysiologi

BIOS2100 – Generell økologi

BIOS3000 – Design og analyse av biologiske studier

Overlappende emner

Undervisning

 • Forelesninger 

 • Obligatorisk felt - 2 dager med Braarud

 • Obligatoriske dataøvelser 

 • Obligatoriske labøvelser 

 • Diskusjonsgrupper

Det er krav om beståtte HMS-emner før deltagelse på lab./felt. Studentene må fylle inn feltkort og må selv sørge for gyldige forsikringer.

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen. Godkjent obligatorisk gruppeundervisning og laboratorie/data-øvelser er gyldig i 1 år. 

Obligatorisk frammøte første dag. Dette gjelder også for de som er på venteliste. Du mister plassen på emnet dersom forfall til første forelesning ikke er meldt til studieadministrasjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

 • Laboratorierapport som teller 25% ved sensurering.

 • Avsluttende skriftlig eksamen som teller 75 % ved sensurering.

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjente for å kunne gå opp til avsluttende eksamen.

Eksamensforsøk

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emner: BIOS9412 - Miljøgifter i økosystem og mennesker: eksponering og akkumulering

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres utsatt eksamen i starten av neste semester for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen.

Det arrangeres ny eksamen for studenter som ikke består ordinær eksamen.

Studenter som trekker seg under eksamen blir ikke tilbudt ny eksamen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. jan. 2022 20:14:47

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)