BIOS5412 – Miljøgifter i økosystem og mennesker: eksponering og akkumulering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler hvordan miljøgifter fordeles miljøet og taes opp i ulike økosystemer og mennesker. Emnet fokuserer spesielt på mekanismer og prosesser som er viktige for fordeling og anrikning av miljøgifter, og hvordan disse prosessene påvirkes av andre stressorer, organismenes fysiologiske og økologiske tilpasninger, livshistorietrekk og fylogenetiske historie. Emnet omfatter både ulike økosystemer med deres organismer, og mennesker.

Hva lærer du?

Emnet vil gi inngående kunnskap om hvordan ulike miljøgifter fordeles i miljøet og i ulike økosystem, og hvordan de akkumulerer i planter, dyr og mennesker.

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

 • Kunnskap om viktige drivere av fordeling og akkumulering av ulike miljøgifter, deriblant miljømessige, kjemiske, fysiske, fysiologiske og økologiske faktorer.
 • Kunnskap om ulike metode for å kartlegge eksponering for miljøgifter i økosystemene og til menneske, samt å beskrive deres grad av opptak og biomagnifisering.
 • Kunnskap om eksponerings- og akkumuleringsmodeller, statistiske verktøy innen økotoksikologi, samt beregning og forståelse av ulike akkumuleringsmål.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

PhD-studenter må melde seg opp til BIOS9412 – Miljøgifter i økosystem og mennesker: eksponering og akkumulering

Emnene BIOS5412 og BIOS9412 har felles opptak. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

 1. PhD-studenter og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan. Studenter I toksikologi og miljøvitenskap prioriteres først.
 2. Andre Master-, PhD-studenter og hospitanter
 3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter
 4. Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

Overlappende emner

Undervisning

 • Forelesninger (kun den første er obl) – 42 t
 • Obligatorisk felt – 2 dager med Braarud
 • Obligatoriske dataøvelser – 18 t
 • Obligatoriske labøvelser – 6 t
 • Diskusjonsgrupper (ikke oblig) – 16 t

Det er krav om beståtte HMS-emner før deltagelse på lab./felt. Studentene må fylle inn feltkort og må selv sørge for gyldige forsikringer.

Det er obligatoriske lab-rapport fra dataøvelse og analyselab, disse er godkjente også mellom år.

Første forelesning er obligatorisk. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Eksamen

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for å ta eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen, 4 timer teller 100%.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres utsatt eksamen i starten av neste semester for studenter med gyldig fravær fra ordinær eksamen.

Det arrangeres ny eksamen for studenter som ikke består ordinær eksamen.

Studenter som trekker seg under eksamen blir ikke tilbudt ny eksamen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emner: BIOS9412 – Miljøgifter i økosystem og mennesker: eksponering og akkumulering

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Undervises første gang høst 2018

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)