IN2000 – Software Engineering med prosjektarbeid

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet skal du gjennomføre et omfattende systemutviklingsprosjekt i team, og vil få trening i å bruke moderne metoder, teknikker og verktøy innen software engineering.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført IN2000:

  • har du kunnskap om de viktigste systemutviklingsmetodene, inkludert deres styrker og svakheter
  • har du kunnskap om sentrale prosesser og aktører i prosjekt- og teamarbeid som anvender smidige prinsipper
  • har du kunnskap om følgende aktiviteter innenfor systemutvikling: kravinnsamling og -analyse, design, programmering, testing, samt vedlikehold og videreutvikling
  • kan du anvende profesjonelle systemutviklingsmetoder, -teknikker og -verktøy
  • har du kompetanse for å arbeide i team og evne til å reflektere over eget og teamets arbeid i systemutviklingsprosjekter
  • kjenner du til metoder og prinsipper for innebygget sikkerhet og universell utforming

Opptak og adgangsregulering

Emnet vil våren 2019 kun være for studenter på studieprogrammene der emnet er obligatorisk:

  • Informatikk: design, bruk, interaksjon (bachelor)
  • Informatikk: digital økonomi og ledelse (bachelor)
  • Informatikk: programmering og systemarkitektur (bachelor)

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

 
 
 
Dersom du mener å fylle alle krav for emnet (programbegrensning og opptakskrav med gammel emnekode) kontakt instituttet hvis du ikke får meldt deg I studentweb.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot INF1050 – Systemutvikling (videreført)

Undervisning

Inntil 4 timer forelesning (to dobbeltimer) per uke. Det kreves gjennomføring og godkjenning av en større prosjektoppgave i gruppe, samt innlevering av obligatoriske oppgaver og muntlig(e) presentasjon(er) som må godkjennes for å kunne gå opp til eksamen. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Eksamen

Fire timers skriftlig, digital avsluttende eksamen som teller 50 % og innlevering av en prosjektoppgave som teller 50 %. Prosjektoppgaven gis en felles karakter for alle deltagere, gruppen kan trekkes ut til individuell presentasjon og det vil da bli gitt individuell karakter.

Begge deler må være bestått og begge må være bestått i samme semester.

Det kreves gjennomføring og godkjenning av en større prosjektoppgave i gruppe, samt innlevering av obligatoriske oppgaver og muntlig(e) presentasjon(er) som må godkjennes for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2020

Vår 2019

Emnet undervises første gang våren 2019.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk