TEK5150 – Radar - systemer og signalbehandling

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i radarens virkemåte, og spesielt den digitale signalprosesseringen som benyttes i moderne systemer. I emnet gjennomgås de viktigste prosessene som har betydning for radarens ytelse, blant annet forplantning og refleksjon av elektromagnetisk stråling, radarligningen, bølgeformer, arrayantenner, Doppler-prosessering og deteksjonsteori. Gjennom regneøvelser, hvor moderne numeriske verktøy brukes, får du praktisk erfaring med numeriske metoder for digital signalbehandling og for beregning av radarytelse.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • Vet du hvordan en radar er bygget opp og forstår prinsippene for virkemåten.
  • Har du en grunnleggende forståelse for hvordan radarsignaler forplanter seg gjennom et medium, og mekanismene for refleksjon av signalet fra mål og uønskede refleksjoner, såkalt "clutter".
  • Forstår du de grunnleggende prinsippene for signalprosesseringen som gjøres i en radar.
  • Kan du anslå ytelsen til en radar ut fra oppgitte parametre, for eksempel i hvilken avstand den vil være i stand til å oppdage mål av en gitt størrelse.
  • Er du i stand til å vurdere hvilken type radar som egner seg til hvilken oppgave, det vil si valg av bølgeformer, frekvensbånd, osv.
  • Kan du bruke numeriske verktøy for å beregne radarytelse og for å simulere signalprosesseringen i en radar.

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet forutsetter grunnleggende matematikkunnskaper, blant annet regning med komplekse tall, enkel Fourier-analyse og sannsynlighetsregning. Regneøvelsene tar utgangspunkt i moderne numeriske verktøy som Python, MATLAB, Octave, IDL eller tilsvarende, og studenter uten erfaring med ett av disse verktøy bør påregne noe ekstra innsats her.

Enkelte emner som gir nyttig bakgrunnskunnskap, men som ikke er nødvendige for å ha utbytte av emnet, er MAT1100 – Kalkulus, MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra, MAT-INF1100 – Modellering og beregninger, INF1100 – Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser (videreført), FYS1120 – Elektromagnetisme.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer forelesning og 1 time regneøvelser per uke gjennom hele semesteret. Fordelingen mellom forelesninger og regneøvelser kan variere gjennom semesteret.

Én obligatorisk innleveringsoppgave må være godkjent før avsluttende eksamen.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen som teller 100% ved sensurering. Ved stort antall studenter kan avsluttende eksamen bli holdt skriftlig.

Én obligatorisk innleveringsoppgave må være godkjent før avsluttende eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: TEK9150 – Radar - systemer og signalbehandling, UNIK4361 – Radar - systemer og signalbehandling (videreført), UNIK9361 – Radar - systemer og signalbehandling (videreført)

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt for muntlig eksamen. I tilfelle det avholdes skriftlig eksamen grunnet mange påmeldte, kan godkjent kalkulator brukes.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. des. 2020 12:18:45

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)