Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Klodens miljø er tett knyttet til de globale kretsløpene av karbon og andre nøkkelelementer som nitrogen, fosfor, jern. Disse grunnstoffene er også knyttet til biologisk produksjon, diversitet og økosystemtjenester, og til den kjemiske sammensetningen av miljøet.  Kurset fokuserer på koblingen mellom biologiske, geologiske og kjemiske prosesser, på vekselvirkningen mellom klima og miljø, og hvordan menneskelig aktivitet påviser disse prosessene.

Hva lærer du?

Etter å ha gjennomført emnet skal du:

 • Ha kjennskap til jordas utvikling og de viktigste biogeokjemiske reaksjonene i luft og på land
 • Ha kunnskap om de biogeokjemiske kretsløpene til karbon, nitrogen, fosfor, svovel og kvikksølv
 • Kunne forklare hvilke biogeokjemiske prosesser som styrer disse globale syklusene
 • Kunne forklare hvordan disse kretsløpene er koblet sammen
 • Kunne forklare hvorfor og hvordan det biogeokjemiske systemet er i endring, samt forståelse av usikkerheter knyttet til slike endringer
 • Kunne forklare hvordan klimaet påvirker og påvirkes av sentrale biogeokjemiske prosesser
 • Ha ferdigheter i bruk av dataprogram for spesiering av forbindelser i naturlige komplekse vannprøver
 • Kunne utføre enkle massebalanseberegninger

I tillegg får du:

 • Innsikt i hvordan en bruker kjemikunnskap til å forstå biologiske og geologiske prosesser i miljøet
 • Forståelse av den kjemiske sammenhengen mellom påvirkning og respons relatert til våre miljøutfordringer
 • Innsikt i vannprøvetakning, prøvebehandling, kjemisk analyse, behandling av miljødata og sammenhengen mellom nedbørsfelt og vannkjemi

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

HMS0504 – Feltsikkerhet må tas før første feltarbeid

HMS0503 – Laboratoriesikkerhet må tas før første laboratorieøvelse

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende kunnskaper i biologi og økologi

Overlappende emner

Undervisning

 • Forelesninger
 • Kollokvier
 • Praktisk modul: 8 timer feltarbeid, 6 timer labarbeid; 4 timer miljødata workshop. Obligatorisk oppmøte
 • Obligatorisk rapport fra praktisk modul
 • Obligatorisk forelesning på 45 minutter der det redegjøres for hvordan kunnskap i kjemi er nødvendig for å forstå et fritt valgt miljøproblem

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning for studenter som skal følge undervisning i emnet, også for studenter på venteliste. Du mister plassen på emnet dersom forfall til første forelesning ikke er meldt til studieadministrasjonen ved Kjemisk institutt før forelesningen/undervisningen/laboratoriedagen starter.

Obligatoriske aktiviteter og innleveringer må være godkjent for at studenten skal kunne avlegge eksamen. En fullført og godkjent praktisk modul og rapport er gyldig i seks semestre utover det semesteret det ble godkjent. Etter denne perioden må du gjennomføre den praktiske modulen på nytt for å kunne fremstille deg til eksamen.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

 • Skriftlig digital eksamen på 3 timer som teller 100%

Obligatoriske aktiviteter og innleveringer må være godkjent for at studenten skal kunne avlegge eksamen.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: BIOS3070 – Biogeokjemi og KJM3070 – Biogeokjemi

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)