KJM5050 – Kjemididaktikk i praksis

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er utviklet spesielt for deg som er student ved Lektorprogrammet, studieretning realfag, og som har valgt en 60 -, eller en 80 - gruppe i kjemi. Emnet tar for seg temaer som er sentrale i kjemi programfag i den videregående skole. Du vil få erfaring i å knytte teoretisk kunnskap i kjemi sammen med praksis slik den vil møte deg i skolehverdagen som lektor i den videregående skolen. Emnet er ett av fem «fagdidaktikk i praksis» - emner som går i 9. semester. Ved å ta to av disse emnene vil du oppfylle Lektorprogrammets krav om praksis på masternivå.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet:

  • kan du utvikle og gjennomføre undervisningsopplegg fra enkelttimer til hele dager i kjemi programfag

  • behersker du ulike undervisnings - og vurderingsmetoder for å fremme aktiv læring i undervisningen,og kan gjøre begrunnede valg av metode basert på fagets egenart og didaktisk teori og forskning.

  • behersker du planlegging og gjennomføring av laboratorieøvelser i kjemiundervisningen

  • kjenner du til faglige utfordringer elevene møter i kjemi programfag

  • kjenner du til didaktiske og praktiske utfordringer som du som lærer møter i kjemiundervisningen og hvordan møte disse på en god faglig måte

  • kan du implementere trening av grunnleggende ferdigheter i kjemi herunder tekstforståelse, muntlig fremstilling, beregninger, grafiske fremstillinger av data og rapportskriving

  • har du erfaring med å reflektere over egen undervisningspraksis

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

En av følgende emnekombinasjoner:
eller
eller tilsvarende emnekombinasjoner.
 
I tillegg må du ha disse emnene

Lektorstudenter som ble tatt opp på studieløpene kjemi-matematikk eller matematikk-kjemi i 2016 eller tidligere, vil til og med høsten 2022 kunne ta emnet uten å oppfylle kravet om et didaktisk emne (NAT2000/KM3050/KJM4050). Dette er en overgangsordning fordi tidligere versjoner av disse studieløpene ikke hadde plass til et didaktisk emne. Studentene som mangler didaktisk bakgrunn, må regne med større arbeidsbelastning på emnet.

Anbefalte forkunnskaper

Undervisning

4 timer undervisningen i 8 uker i siste halvdel av høstsemesteret, Praksis kommer i tillegg.

Undervisningen gis i form av forelesning og seminar eller prosjektgrupper der det vektlegges studentaktive læringsformer i form av diskusjoner og oppgaver, eller småprosjekter.

Praksis vil være variert og veiledet og omfatter 7,5 dager som i hovedsak vil foregå på campus. For detaljer om praksis, se semestersiden. Praksis og undervisning direkte knyttet til praksis, vil være obligatorisk.

Et refleksjonsnotat knyttet til praksis må leveres inn senest 1 uke før eksamen. Innlevert notat og godkjent praksis er en forutsetning for å gå opp til avsluttende eksamen.

For å kunne delta på obligatorisk praksis er det et krav at følgende emner må være bestått før undervisningen i KJM5050 starter:

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall ikke er meldt til Kjemisk institutt før forelesningen/laboratoriedagen starter.

Emnet bruker læringsplattformen Canvas.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen teller 100 %.

Et refleksjonsnotat knyttet til praksis må leveres inn senest 1 uke før eksamen. Obligatorisk praksis må være godkjent.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk