KJM5050 – Kjemididaktikk i praksis

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er utviklet spesielt for deg som er student ved Lektorprogrammet, studieretning realfag, og som har valgt en 60- eller 80-gruppe i kjemi. Emnet tar for seg temaer som er sentrale i kjemi programfag i den videregående skole. Du vil få erfaring i å knytte teoretisk kunnskap i kjemi sammen med praksis slik den vil møte deg i skolehverdagen som lektor i den videregående skolen. Emnet er ett av fem «fagdidaktikk i praksis»-emner som går i 9. semester. Ved å ta to av disse emnene vil du oppfylle Lektorprogrammets krav om praksis på masternivå.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet:

 • kan du planlegge og gjennomføre klasseromsundervisning og eksperimentelt arbeid i kjemi programfag

 • behersker du ulike undervisnings- og vurderingsmetoder for å fremme aktiv læring i undervisningen, og kan gjøre begrunnede valg av metode basert på fagets egenart og didaktisk teori og forskning.

 • kjenner du til didaktiske og praktiske utfordringer i kjemiundervisningen, og hvordan du som lærer kan møte disse på en god faglig måte

 • kan du implementere trening av grunnleggende ferdigheter i kjemi 

 • har du erfaring med sensurarbeid knyttet til skriftlig eksamen i kjemi

 • har du erfaring med å reflektere over egen undervisningspraksis

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Obligatoriske forkunnskaper

En av følgende emnekombinasjoner:

eller

eller tilsvarende emnekombinasjoner.

I tillegg må du ha disse emnene:

Lektorstudenter som ble tatt opp på studieløpene kjemi-matematikk eller matematikk-kjemi i 2016 eller tidligere, vil til og med høsten 2022 kunne ta emnet uten å oppfylle kravet om et didaktisk emne (NAT2000/KM3050/KJM4050). Dette er en overgangsordning fordi tidligere versjoner av disse studieløpene ikke hadde plass til et didaktisk emne. Studentene som mangler didaktisk bakgrunn, må regne med større arbeidsbelastning på emnet.

For å kunne delta på obligatorisk praksis er det et krav om at følgende emner må være bestått før undervisningen i KJM5050 starter:

KJM2400 – Analytisk kjemi I

Undervisning

Emnet går 8 uker i siste halvdel av høstsemesteret. Det vil være 4 timer undervisning i uken de fleste ukene, praksis kommer i tillegg. Undervisningen gis i form av bl.a. forelesninger, diskusjoner og arbeid i grupper, og det kan være arbeid med oppgaver, små prosjekter o.l. mellom undervisningsøktene.  

Praksis vil være variert og veiledet, og omfatter 7,5 dager, inkludert forberedelser og etterarbeid. For detaljer om praksis, se semestersiden. Praksis og undervisning direkte knyttet til praksis, vil være obligatorisk.

Et refleksjonsnotat knyttet til praksis må leveres inn senest 1 uke før eksamen. Godkjent refleksjonsnotat og bestått praksis er en forutsetning for å gå opp til eksamen.

Du må kunne fremvise dokumentasjon på at du har bestått HMS-kursene før deltagelse påobligatorisk praksis.

  Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall ikke er meldt til Kjemisk institutt før forelesningen/laboratoriedagen starter.

  Emnet bruker læringsplattformen Canvas.

  Eksamen

  Vurderingen består av tre deler: 

  • undervisningspraksis 
  • arbeidskrav i emnet 
  • avsluttende muntlig eksamen 

  Alle disse delene må være bestått for at emnet skal være bestått i sin helhet. For at arbeidskravet skal være bestått, må 75 % av arbeidene som inngår, være godkjent. Nærmere informasjon om arbeidskravene vil være tilgjengelig i Canvas.

  Et refleksjonsnotat knyttet til praksis må leveres inn senest 1 uke før eksamen. Godkjent refleksjonsnotat og bestått praksis er en forutsetning for å gå opp til avsluttende muntlig eksamen.

  Eksamensspråk

  Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

  Karakterskala

  Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

  Adgang til ny eller utsatt eksamen

  Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

  Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

  Se mer om eksamen ved UiO

  Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. aug. 2022 18:36:43

  Fakta om emnet

  Studiepoeng
  5
  Nivå
  Master
  Undervisning
  Høst
  Eksamen
  Høst
  Undervisningsspråk
  Norsk