KJM5310 – BIOCAT - Biologiske makromolekylers struktur og funksjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Våren 2021 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet våren 2021.

Kort om emnet

KJM5310 gir et oppdatert innblikk i sammenhengen mellom struktur og funksjon som er aktuelt i dagens forskning. Emnet fokuserer på proteinstruktur og -funskjon, men oppbygging av karbohydrater og nukleinsyrer blir også gjennnomgått. I tillegg gir emnet en innføring i eksperimentelle metoder for stukturbestemmelse og strukturprediksjon.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet, skal du ha følgende kompetanse:

  • Ha kjennskap til strukturen til de viktigste typer biologiske makromolekyler og prinsippene for deres oppbygging
  • Fundamental forståelse om sammenhengen mellom struktur og funksjon
  • Ha kjennskap til proteinklassifiseringer og detaljert kunnskap om enzymer, motorproteiner, virusproteiner, proteiner i immunsystemet, amyloider og prioner, samt membranproteiner og store biomolekylære komplekser som fettsyresyntase og ribosomet
  • Ha innsikt i eksperimentelle metoder for 3D-strukturbestemmelse, proteinfolding og strukturprediksjon
  • Kunne lage profesjonelle bilder av biologiske molekyler
  • Lese originale vitenskaplige artikler og presentere dem muntlig på engelsk for andre studenter

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen forutsetninger.

KJM1101 – Generell kjemi, KJM1111 – Organisk kjemi IKJM1140 – Biokjemi 1 for kjemikere eller tilsvarende kunnskaper.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet omfatter 28 timer forelesninger og 16 timer obligatoriske kollokvier og en obligatorisk oppgave som skal presenteres muntlig.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46 eller ekspedisjonen@kjemi.uio.no, før forelesningen starter.

Eksamen

Muntlig eksamen. Bokstavkarakter (A-F). Obligatorisk oppgave må være godkjent for å kunne gå opp til avsluttende eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 14. mai 2021 07:29:44

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst

Undervisning og eksamen tilbys annet hvert oddetallsår.

Undervisningen kan bli avlyst hvis færre enn 5 studenter melder seg. Det vil likevel være mulig å gjennomføre obligatoriske aktiviteter og eksamen for studenter som ønsker det.

Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Engelsk