MAT4110 – Innføring i numerisk analyse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Eksamen etter gjenåpningen

Eksamen uten fysisk oppmøte er hovedregelen høsten 2021, også etter gjenåpningen. Se semestersiden for informasjon om eksamen i ditt emne. Se også mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet i 2021.

Kort om emnet

Emnet gir innsikt i teori og utvikling av algoritmer for grunnleggende matematiske problemer knyttet til ligningssystemer, optimering og tilnærming av funksjoner. Dette har mange anvendelser, for eksempel representasjon av geometri, bilder og mer generelt store sett med måledata. Anvendelser i ulike deler av naturvitenskapene står sentralt. Emnet forutsetter god kjennskap til lineær algebra og én- og flervariabel kalkulus.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • har du god kunnskap om noen sentrale numeriske beregningsteknikker, inkludert strategier både for å konstruere metoder og analysere dem, ofte ved hjelp av lineær algebra
  • har du god kunnskap om begrensningene som ligger i ulike matematiske tilnærminger og effekten av avrundingsfeil på datamaskin
  • har du god kunnskap om noen konkrete metoder for å løse ulike typer ligningssystemer og ikke-lineære optimeringsproblemer og metoder for tilnærming av funksjoner ved hjelp av enklere funksjoner som polynomer, stykkevise polynomer og trigonometriske funksjoner
  • behersker du effektiv programmering av numeriske metoder
  • behersker du det å anvende numeriske metoder for å løse praktiske problemer, inkludert tolkning og analyse av resultatene og forståelse for viktigheten av reproduserbarhet
  • behersker du det å presentere og kommunisere resultatet av beregninger på en oversiktlig måte
  • behersker du LaTeX som elektronisk verktøy for skriftliggjøring av matematikk

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

4 timer forelesning og 2 timer regneøvelse hver uke hele semesteret.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen eller avsluttende muntlig eksamen, som teller 100 % ved sensurering.

Eksamensform kunngjøres av faglærer senest 15. oktober/15. mars for henholdsvis høstsemesteret og vårsemesteret.

Dette emnet har 2 obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: MAT3110 – Innføring i numerisk analyse

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. des. 2021 07:25:24

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)