STK-MAT4710 – Sannsynlighetsteori

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i sannsynlighetsteori i målteoretiske omgivelser. Blant temaene som diskuteres er: Sannsynlighetsmål, σ-algebraer, betingede forventninger, konvergens av stokastiske variable, de store talls lov, karakteristiske funksjoner, sentralgrensesetningen, filtrasjoner, martingaler i diskret tid, Brownske bevegelser.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet

  • har du grundig kjennskap til de målteoretiske definisjonene av sannsynlighet, uavhengighet, stokastisk variabel, stokastisk prosess og betinget forventning
  • behersker du forskjellige måter for å beskrive fordelingen til en stokastisk variabel
  • har du grundig kjennskap til metoder for å behandle og beskrive grenser av følger av stokastiske variable
  • er du godt fortrolig med hvordan filtrasjoner og betingede forventninger brukes til å representere informasjon og kan behandle martingaler i diskret tid
  • har du god kunnskap om konstruksjonen av Brownske bevegelser og noen av deres viktigste egenskaper
  • vil du mestre LaTeX som elektronisk verktøy for skriftliggjøring av matematikk

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

4 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Emnet kan undervises på norsk dersom foreleser og alle studenter på første forelesning ønsker det.

Ved fremmøte av tre eller færre studenter kan faglærer, sammen med undervisningsleder, gjøre emnet om til selvstudiumsemne med veiledning.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen 4 timer, som teller 100 % ved sensurering.

Dette emnet har 1 obligatorisk øvelse som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner:STK-MAT4710 – Sannsynlighetsteori

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. aug. 2020 11:22:09

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst

Når behov og ressurser tilsier det. Kontakt studieinfo@math.uio.no hvis du er interessert i emnet. 

Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Engelsk